Historisk arkiv

Trøndelag

Vel 6,3 millioner kroner til kompetanseprosjekter i Fosen, Namdalen og Trøndelag sør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Store deler av næringslivet i distriktene oppgir at de har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Nå får Fosen, Namdal, Trøndelag sør og 17 andre distriktsområder fra Finnmark i nord til Agder i sør, midler til å sikre relevante kompetansetilbud til virksomhetene i området.

Gjennom ordningen Kompetansepiloterskal det kartlegges hvilke behov for kompetanseutviklende tiltak små virksomheter i distriktene har, og å koble disse til relevante etter- og videreutdanningstilbud. 

Prosjektene i Trøndelag gjennomføres i tre områder: Fosen, Namdalen og Trøndelag sør, som består av kommunene Oppdal, Rennebu, Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros. Målet er å utvikle nye kompetansetilbud i samarbeid med fagskolene og videregående skoler som vil sikre voksne en kompetanse som gjør dem forberedt til omstillingskrav i arbeids- og samfunnslivet. Kompetanseforum Trøndelag og regionale kompetansefora skal være arenaer for dialog mellom aktørene.

– Mangel på arbeidskraft med rett kompetanse er en utfordring som jeg møter på alle mine reiser rundt om i Distrikts-Norge. For å utløse vekstpotensialet i distriktsnæringslivet er det behov for oppdatert kompetanse. Dette må vi finne løsninger på hvis vi skal sikre vekst og bosetting i hele landet. Med kompetansepilotene i Fosen, Namdal, Trøndelag sør ønsker vi bidra til at små bedrifter og offentlige virksomheter i regionen har tilgang på kompetent arbeidskraft slik at de er rustet for framtidens oppdatere og videreutvikle virksomhetenes kompetanse, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Små virksomheter i distriktene sliter med å finne fram til relevante utdannings- og kompetansetilbud. Mange har også lange avstander til utdanningsinstitusjonene. Hva slags kompetanse hver enkelt bedrift trenger, varierer mellom regioner og næringer. Dette kan være alt fra spisskompetanse i sjømatnæringen, til mer generell videreutdanning innenfor områder som digitalisering eller språk. Dette er bakgrunnen for ordningen Kompetansepiloter, og målgruppen for pilotprosjektene er offentlige og private virksomheter med særlig vekt på små bedrifter.

– Dette arbeidet vil gi oss ny kunnskap om hvilke konkrete kompetansebehov bedriftene rundt om i Distrikts-Norge har, og hvordan fylkeskommunene og kompetanse/ utdanningsinstitusjonene kan bidra til å løse disse utfordringene. Jeg ser frem til å følge med på erfaringene og resultatene fra pilotene, sier Helleland.

Kompetanse Norge forvalter ordningen på vegne av Kommunal- moderniseringsdepartementet, og skal bidra med tett faglig oppfølging. Ordningen går over tre år og har et samlet budsjett på 44 millioner kroner i tillegg til regional medfinansiering på over 22 millioner kroner.

Karrieresenter, nærings­hager, næringsforeninger, næringsfora og personal / kompetanse­ansvarlig i kommunene vil involveres. Kompetanseforum Trøndelag og regionale kompetansefora skal være arenaer for dialog.

Mer informasjon om de enkelte prosjektene finnes på nettsiden til Kompetanse Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00