Historisk arkiv

Foreslår lovhjemmel for registering av statsansattes verv og økonomiske interesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag et forslag om en ny bestemmelse i statsansatteloven, som gir arbeidsgivere i staten mulighet til å pålegge ansatte i bestemte stillinger å registrere sine verv og økonomiske interesser.

Registrering kan kun pålegges hvis det er nødvendig ut fra virksomhetens ansvars- og arbeidsområder, og den ansattes stilling eller funksjon. Det er den enkelte virksomhet som selv må vurdere behovet for en registreringsordning, og eventuelt hvilke stillinger den bør omfatte. Hensikten med den nye registreringsordningen er å bidra til større åpenhet om forhold som kan skape uheldige lojalitets- eller interessekonflikter.

– Det er viktig at befolkningen har tillit til statsforvaltningen og den enkelte statlige virksomhet. Det bør ikke kunne stilles spørsmål ved om ansatte i sentrale stillinger i staten har bindinger eller særinteresser når de behandler saker. Samtidig er det viktig at en registreringsplikt kun pålegges når det er nødvendig, slik at det ikke blir et uforholdsmessig inngrep i de statsansattes privatliv, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister. 

Registrerte opplysninger vil være tilgjengelige gjennom innsyn etter offentleglova.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil utarbeide retningslinjer for innføring av en registreringsordning. Retningslinjene vil gi virksomhetene veiledning om hva som bør vektlegges når virksomheten skal vurdere om de skal innføre en registreringsplikt, og hvilke stillinger den skal omfatte.