Historisk arkiv

Regjeringen har lagt frem statusrapport om bærekraftsmålene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har levert sin andre frivillige rapport til FN med gjennomgang av Norges arbeid med bærekraftsmålene. Rapporten vil bli presentert av regjeringen på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF) 14. juli.

– Jeg gleder meg til å presentere rapporten for et internasjonalt publikum. Rapporten viser at vi har kommet langt med bærekraftsmålene i Norge, men at vi fremdeles har en vei å gå, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

– Koronapandemien har for alvor vist at verden står overfor noen felles utfordringer som kun kan løses i fellesskap hvis vi skal klare å nå bærekraftsmålene innen 2030, sier Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF).

Målet med nasjonale frivillige rapporter (Voluntary National Reviews) er å bidra til å dele lærdommer og øke engasjementet for bærekraftsmålene på tvers av landegrenser. Norge leverte sin første rapport i 2016. Norges andre rapport er i dag offentlig tilgjengelig på [lenke].

Rapporten gjennomgår måloppnåelsen for hvert enkelt delmål og beskriver hvordan arbeidet med bærekraftsmålene er organisert i Norge.

Rapporten viser blant annet at:

  • Norge skårer spesielt bra på bærekraftsmål som handler om fattigdom, helse, likestilling, fornybar energi, ulikhet og samarbeid. På SDG-indeksen er Norge rangert som nummer 6 av FNs medlemsland.
  • Norge gjør det mindre bra innenfor målene om forbruk, utslipp og biologisk mangfold.
  • Covid-19 pandemien har påvirket Norges arbeid for å nå bærekraftsmålene, og at pandemien har økt de strukturelle utfordringene. De som var mest utsatt fra før har blitt hardest rammet, blant annet har vold i hjemmet økt, mens annen kriminalitet har gått ned.
  • Norge gjør det spesielt godt på digital inkludering, og har lenge hatt blant den beste lovgivningen i verden for å sikre at alle inkluderes, både i offentlig og privat sektor.

Et statistikkvedlegg viser måloppnåelse basert på indikatorer fastsatt av FN.

Rapporten er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet, men inneholder også bidrag fra sivilsamfunnet, næringslivet, akademia og KS. I tillegg har Danmark og Indonesia gitt sine tilbakemeldinger gjennom en gjensidig fagfellegjennomgang.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått bidrag fra store deler av det norske samfunnet i denne rapporten. Det bidrar til å synliggjøre alt det gode arbeidet som gjøres med bærekraftsmålene i vårt langstrakte land, sier Astrup.

– Mange tror at bærekraftsmålene kun gjelder utviklingsland. Det stemmer ikke. Ved at Norge rapporterer på bærekraftsmålene, og viser at også vi har en vei å gå, håper jeg vi kan bidra til økt innsats for bærekraftsmålene verden over, sier Ulstein.

Rapporten ble lagt frem av Astrup og Ulstein på et frokostmøte i dag 

Les mer om bærekraftsmålene her