Historisk arkiv

Regjeringen vil ha attraktive småbyer og sterke distrikter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem tre distriktspolitiske strategier som sammen skal spisse den distriktspolitiske innsatsen og bidra til sterke og livskraftige distrikter over hele landet.

Se opptak av lanseringen av strategiene her

– Vi må skape mer og inkludere flere - i hele landet vårt. De tre strategiene vi legger frem i dag skal hjelpe oss å nå det målet. Det er en verdi i seg selv at folk bor over hele vårt langstrakte land. Da må vi skape nye arbeidsplasser i hele Norge, og legge til rette for at folk kan ta utdanning uavhengig av hvor i landet de bor, sier statsminister Erna Solberg.

Småbystrategien skal bidra til å utvikle småbyer og større tettsteder som attraktive kraftsentre for vekst og omstilling i hele sin region.

Kyst- og, fjell og innlandsstrategiene legger vekt på næringsutvikling, og hvordan bærekraftig bruk av naturressurser kan gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.

– Vi legger fram tre distriktspolitiske strategier fordi det handler om å tilpasse politikken til de ulike regionale fortrinn som finnes her til lands, i småbyer og tettsteder, langs kysten og i innlandet. Til sammen skal de tre strategiene bidra til vekstkraft, likeverdige tjenester, bærekraftig utvikling og attraktive bo- og arbeidsregioner over hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Selv om strategiene er spisset mot ulike deler av landet, er det noen områder som går igjen i alle strategiene. Sentralt er satsing på infrastruktur for å redusere avstandsulemper, for eksempel gode og trygge veier, smarte transporttilbud og en velfungerende digital infrastruktur.

Regjeringen satser også på desentralisert og fleksibel utdanning, tilpasset behovet til det lokale næringslivet. Regjeringen vil blant annet øke bruken av fjernundervisning, og videreutvikle bruken av lokale studiesentre. 

Regjeringen vil også legge til rette for at statlige arbeidsgivere kan utnytte mulighetene som ligger i at medarbeidere kan arbeide fra hele landet. Et tiltak i strategien er å prøve ut ulike modeller for kontorfellesskap for fjernarbeid.

– Sterke småbyer og tettsteder er viktige for å gjøre det attraktivt å bo, leve og jobbe i hele landet. Småbyene trenger attraktive og kompakte sentrumsområder og et bredt tjeneste-, kultur- og fritidstilbud. Slike urbane kvaliteter kan tiltrekke seg flere unge og skape blilyst og bolyst, samtidig som det styrker distriktene rundt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Regjeringen fikk høsten 2020 overlevert anbefalingene fra Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget. Våren 2021 fikk regjeringen overlevert anbefalingene fra Ungdommens distriktspanel til fremtidens distriktspolitikk. Utvalgenes anbefalinger har gitt innspill til arbeidet med de tre strategiene. Strategiene bygger videre på Distriktsmeldingen som ble behandlet i Stortinget høsten 2020.