Historisk arkiv

Småbyene er distriktenes kraftsentre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

— Sterke småbyer og tettsteder gjør det attraktivt å bo, leve og jobbe over hele landet. I småbystrategien viser vi hvordan disse kan styrke sin rolle som kraftsentre for hele sin region, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Strategien retter seg mot større tettsteder og små og mellomstore byer som ønsker å spille en større rolle i sin region. De har funksjoner med betydning for distriktsområdene rundt, og et potensial for å bidra til økt attraktivitet for innbyggere og næringsliv som vil etablere seg i regionen.

God infrastruktur og et godt kollektivtilbud binder småbyer og omland sammen. Derfor vil regjeringen prioritere god og robust infrastruktur over hele landet.

Kompakte sentrumsområder, med et godt handels- og servicetilbud, et bredt kultur- og rekreasjonstilbud, gode bomiljøer, velfungerende offentlige tjenester og trygghet er sentralt for å skape bolyst og blilyst, sier Astrup.

Derfor vil regjeringen blant annet lansere en ny, digital partnerskapsmodell for å styrke offentlig-privat samarbeid om planlegging og utvikling av sentrum. Regjeringen oppfordrer også kommuner til å samarbeide mer på tvers av kommunegrenser om planlegging, innkjøp og nærings-, samfunns- og tjenesteutvikling. 

Ny teknologi gjør det mulig å tilby bedre tjenester til flere. Samtidig er det viktig med et godt lokalt tjenestetilbud. Regjeringen vil derfor at småbyer og større tettsteder i større grad kan fungere som senter for spesialiserte tjenester i sin region, blant annet ved at offentlige virksomheter går sammen om å løse sine oppgaver lokalt.

Et annet tema som løftes i strategien er hvordan digitale løsninger kan legge til rette for at arbeidsoppgaver kan utføres fra et annet sted enn det fysiske kontoret hos arbeidsgiver.

- Vi ønsker å legge til rette for at statlige arbeidsgivere kan utnytte mulighetene som ligger i at medarbeidere i større grad kan arbeide fra hele landet samtidig som man kan tilhøre et lokalt arbeidsfellesskap. Det er viktig for å kunne møte kollegaer og være del av et faglig miljø, sier Astrup.

Regjeringen vil derfor ta initiativ til å utvikle løsninger der ansatte i staten kan tilhøre lokale kontorfellesskap med andre statlige tilsatte, kommunale eller private aktører. Småbyene vil være aktuelle steder som vertskap for slike kontorfellesskap.

Regjeringen vil også styrke kapasitet og kompetanse i småbyene blant annet ved å øke kapasiteten ved studietilbudene innen offentlig planlegging. Regjeringen vil videreutvikle nasjonal infrastruktur for geografisk informasjon, etablere en småbypilot for arealregnskap i kommuneplaner, og videreutvikle arealprofilene med småbyer og større tettsteder som hovedmålgruppe.

Regjeringen tar også initiativ til et samarbeid med fylkeskommunene om å lage scenarier for grønn omstilling for ulike landsdeler frem mot 2030.

Spredt bosetting er viktig for Norge. Det gir nærhet, mulighet til å høste av verdifulle naturressurser, og ivaretar kulturlandskapet. Ikke minst er det viktig for å hevde suverenitet og norske interesser, særlig i nord, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

 Regjeringens strategi for småbyer og større tettsteder er en av tre regional-  og distriktspolitiske strategier. Det to andre handler om verdiskaping og næringsutvikling langs kysten og i fjell- og innlandet.

Se opptak av lanseringen av strategiene her