Historisk arkiv

Vil bli verdens mest bærekraftige datasenternasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Norge har et unikt utgangspunkt for å bli verdens mest attraktive datasenternasjon. Vi har overskudd på fornybar energi, lave strømpriser, god digital infrastruktur og et kjølig klima. Regjeringen styrker nå satsingen på en bærekraftig datasenterindustri. Det vil gi mange nye arbeidsplasser i distriktene og bidra til å utvikle nye digitale tjenester i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Carl von Hessen i AQ Compute og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland
Carl von Hessen i AQ Compute og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland Foto: KMD

Regjeringen legger i dag frem en ny datasenterstrategi - "Norske datasenter – bærekraftige, digitale kraftsenter". I strategien lanseres en rekke tiltak som skal bidra til bærekraftig vekst og flere arbeidsplasser i Norge. Strategien er en del av regjeringens satsing på digi­talisering og den datadrevne økonomien.

­– Datasentre er viktige byggeklosser i vår felles digitale grunnmur. Uten datasenterindustrien vil ikke viktige samfunnsområder innen helse-, energi- og transportsektoren fungere. Under pandemien har behovet for datakraft vært enormt. Norge har en viktig rolle i å videreutvikle denne industrien, sier Helleland.

De siste årene har norsk datasenterindustri vokst betydelig. En analyse viser at norsk datasenternæring allerede bidrar med over 2000 arbeidsplasser, og at den vil kunne bidra med over 11000 arbeidsplasser i 2025.

­– Analysen viser at Norge har gode forutsetninger for å skape arbeidsplasser og aktivitet i lokalmiljøer der det etableres datasentre. Denne strategien vil bidra til ytterligere vekst og næringsutvikling, sier Helleland.

I perioden 2019-2020 ble det investert 2,7 milliarder kroner og etablert 18 nye datasentre i Norge. Det siste året er det etablert flere nye lokasjoner, blant annet bygger tyske AQ Compute et datasenter på 5000 kvadratmeter i Ringerike kommune.

­– Norge er en ideell lokasjon for grønne og effektive datasentre, takket være kaldt klima, 98 % strømforsyning fra fornybare kilder, Europas mest konkurransedyktige strømpriser samt proaktiv støtte fra norske myndigheter til datasenternæringen, sier Carl von Hessen i AQ Compute.

­– I forlengelsen av den stadig økende digitaliseringen av økonomien er vi overbevist om at Norge vil bli et avgjørende datasenterknutepunkt i Nord-Europa. Vi i AQ Compute er glade for å kunne delta i denne utviklingen, sammen med et allerede godt etablert datasenterøkosystem bestående av nasjonale og internasjonale markedsaktører, sier von Hessen.

Helleland mener det er helt sentralt at Norge lykkes med å legge til rette for bærekraftig næringsutvikling i hele landet, noe som vil bidra til flere fremtidsrettede arbeidsplasser.

­– Vi må bruke norske kraftressurser til å utvikle nye grønne næringer i distriktene og tiltrekke oss internasjonale investeringer. Norge har svært gode forutsetninger for å ta en større markedsandel av en stor internasjonal næring, sier Helleland.

­– Samarbeidet mellom datasenternæringen og offentlige myndigheter er godt, og skal videreutvikles. Vi ser et stort potensial for ytterligere vekst, og ønsker å samarbeide for å realisere regjeringens mål om en bærekraftig norsk datasenterindustri. Vi inviterer norske og utenlandske aktører i hele datasenterverdikjeden til å jobbe sammen med oss, sier Petter Tømmeraas, styreleder i Norsk Datasenterindustri.

I den nye datasenterstrategien presenterer regjeringen tiltak som skal bidra til økt vekst i datasenternæringen, samtidig som det blir lagt til rette for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte.

Regjeringen vil:

 

  • Styrke markedsføringen av Norge som datasenternasjon, blant annet gjennom Invest in Norway, som jobber med å legge til rette for investe­ringer i databasert verdiskaping og datasentre i Norge.
  • Gjøre det enkelt å etablere datasentre i Norge, blant annet gjennom å utarbeide en veileder på engelsk for utenlandske aktører.
  • Legge til rette for en bærekraftig utvikling av datasenternæringen i Norge – blant annet gjennom å stille krav til at datasentre utreder hvordan overskuddsvarmen (spillvarmen) kan utnyttes.
  • Etablere et nasjonalt varmekart for å sikre bedre ressursutnyttelse av spillvarme fra datasentre. Målet er at kartet og datagrunnlaget skal gjøre det enklere å utnytte overskuddsvarmen til andre formål.
  • Utrede hvordan prosesser knyttet til utvikling og konsesjonsbehandling av overføringsnettet kan effektiviseres. Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som blant annet skal vurdere dette.
  • Legge til rette for at aktørene i datasenternæringen kan inngå samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner

Kontaktpersoner

Spørsmål fra presse kan rettes til ke@kmd.dep.no eller på telefon 22 24 25 00.

Carl von Hessen, AQ Copute, tlf +49 176 111 12 713
Petter Tømmeraas, Norsk Datasenterindustri, tlf +47 930 13 923