Historisk arkiv

Enklere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen vil forenkle tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Nå har departementene gjennomgått sine tilskuddsordninger og funnet forenklingstiltak. Mange av forenklingstiltakene vil gjennomføres allerede i løpet av 2014.

Oversikt over tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner som departementene skal forenkle: 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet