Historisk arkiv

Rekordstort tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- I 2014 vil norske tros- og livssynssamfunn få et statstilskudd på 449 kroner per medlem. Dette er en økning fra 422 kroner i 2013. Tilskuddet er frie inntekter og ordningen er viktig for å sikre likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn i Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Økningen i tilskuddsatsen skyldes blant annet at Den norske kirke i statsbudsjettet for 2014 fikk økte midler til trosopplæring.

- Statens fremste oppgave på dette feltet er å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten. Økonomisk likebehandling av ulike religioner og livssyn er en styrke i det norske samfunnet, sier Widvey.

- Regjeringen ønsker å sikre at den indre selvbestemmelsen skal være reell i alle tros- og livssynssamfunn samt at staten ikke skal kunne bruke økonomiske virkemidler for å styre lovlig aktivitet i regi av tros- og livssynssamfunn, sier kulturminister Widvey.

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har lovfestet rett til et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. For å sikre likebehandling skal beløpet som er tilgjengelig for tros- og livssynssamfunn om lag tilsvare overføringen til Den norske kirke.

Det gis tilskudd per medlem i samfunnet. Satsen per medlem er beregnet ut fra budsjetterte utgifter til Den norske kirke delt på antall medlemmer.  I statsbudsjettet for 2014 er det avsatt 256 millioner kroner til ordningen. Kommunene vil fordele et tilsvarende beløp til tros- og livssynssamfunnene.  Antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har økt de siste årene. Tall fra 2013 viser at det er ca. 700 tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke og ca. 10 prosent av befolkningen tilhører disse samfunnene. Den katolske kirke utgjør nå det største trossamfunnet utenfor Den norske kirke, mens islam er den nest største religionen i Norge basert på medlemstall. Human-Etisk Forbund er det største livssynssamfunnet.