Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt en ekspertgruppe som skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK. Tore Olaf Rimmereid skal lede ekspertgruppen, som skal levere rapport 1. juli 2016.

- Selv om kringkastingsavgiften fortsatt fungerer, ser vi at lisensordningen har svakheter. Den teknologiske utviklingen kan på sikt svekke NRKs inntektsgrunnlag. Vi trenger derfor en grundig vurdering av de praktiske og økonomiske konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmåter, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport 1. juli 2016. Arbeidet ledes av administrerende direktør i E-CO, Tore Olaf Rimmereid. Rimmereid har blant annet bakgrunn som tidligere direktør for administrasjon og finans i NRK.

Ekspertgruppens medlemmer:

  • Leder: Tore Olaf Rimmereid, Adm.dir. i E-CO (Oslo)
  • Sissel Jensen, dr.oecon og førsteamanuensis ved NHH (Bergen)
  • Bente Sollid Storehaug, CEO i ESV Digital AS (Oslo)
  • Johann Roppen, Professor i journalistikk og rektor ved HVO (Volda) 

Ekspertgruppens mandat:

  1. Vurdere hvordan den pågående medieutviklingen vil påvirke effektiviteten til dagens ordning med kringkastingsavgift.
  2. Vurdere ulike alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Én av modellene skal ta utgangspunkt i dagens kringkastingsavgift.
  3. Beskrive samtlige modeller mht. praktisk organisering av innkreving, håndtering av foretak, organisasjoner mv., anslag for administrative kostnader etc. Herunder skal utreder vurdere hvordan kostnadseffektivitet ved ulike innkrevingsmetoder kan optimalieres slik at mest mulig målrettes til formålet samtidig som kostnad for forbrukerne kan reduseres.
  4. Vurdere i hvilken grad de ulike modellene ivaretar NRKs behov for redaksjonell uavhengighet, legitimitet i befolkningen, og finansiell stabilitet over tid. 

Utvalget skal redegjøre for relevante modeller for finansiering av allmennkringkasting internasjonalt og om mulig underbygge med empiri fra andre land.