Historisk arkiv

Forslag om endringer i kringkastingsloven på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet sender i dag på høring forslag om endringer ulike bestemmelser i kringkastingsloven, kringkastingsforskriften og forskrift om fjernsynsmottakere.

Blant annet vil dette berøre oppnevning og sammensetning av Kringkastingsrådet, NRKs allmennkringkastingsoppdrag, tilgjengeliggjøring av tv-program, innkreving av kringkastingsavgiften og premiepresentasjoner.

- Det er behov for å oppdatere og forenkle regelverket som gjelder for allmennkringkasting. Nå legger vi ut på høring et forslag som vil kunne bidra til at reglene vi har er i tråd med den teknologiske og markedsmessige utviklingen og publikums forventninger til allmennkringkasterne, og håper på mange og gode svar på høringen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Forslagene i høringsnotatet følger opp temaer som opprinnelig ble drøftet i stortingsmeldingen om allmennkringkasting fra 2015 om blant annet:

• Kringkastingsrådet (drøfting av alternativer til Kringkastingsrådet, avgrensning av rådets mandat, sammensetning, oppnevning og organisatorisk plassering)
• Overføring av vedtakskompetanse fra Kongen til Medietilsynet i saker som gjelder forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester
• Skjerpede krav til NRK og kommersielle kringkastere når det gjeldert tilgjengeliggjøring av tv-program for personer med funksjonsnedsettelse
• Oppheving av adgangen for privatpersoner til å plombere fjernsynsmottakere
• Avgrensning av adgangen til å dispensere fra kringkastingsavgiften
• Presisering av reglene for premiepresentasjon i kringkastingsprogram

Høringsfristen er 23. februar 2018. Departementet vil legge frem et lovforslag for Stortinget så raskt som mulig etter dette.

Lenke til høringssak