Historisk arkiv

5 millioner til inkludering av flere barn og unge i kulturlivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Ny tilskuddsordning skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter sammen med jevnaldrende.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja med ungdommer fra Ammerudklubben og Kulturhjerte foran en vegg med grafitti på Ammerud.
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja med ungdommer fra Ammerudklubben og Kulturhjerte Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg

Deltakelse i kultur og frivillighet er ulik i befolkningen, det ble dokumentert blant annet i Frivillighetsmeldingen (Meld. St. 10, 2018–2019). Deltakelse i en del kulturaktiviteter som korps, kor, orkester og kulturskole er klart høyere blant barn og unge fra familier med høy utdanning, høy inntekt og bredt sosialt nettverk. 

Barrierer for deltakelse kan være konkrete, som økonomi, fysisk tilgjengelighet eller informasjon; men handler like ofte om relasjoner, identifikasjon, trygghet eller relevans i tilbudet. 

- Dette må vi endre på. Vi ønsker å sikre at kulturlivet oppleves som relevant, representativt og tilgjengelig for alle barn og unge. Deltagelse i kulturaktiviteter fremmer frihet og mulighet for den enkelte til å uttrykke seg, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Midlene på 5 millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud.

- Kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Å være sammen med jevnaldrende og få muligheten til å utvikle seg selv og sine kreative evner bidrar til følelse av tilhørighet, og anerkjennelse. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten, sier kultur- og likestillingsministeren.

Tiltak som prioriteres

Tiltak rettet mot barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser vil bli prioritert. Samtidig vil regional spredning og mangfold i kulturuttrykk også bli lagt vekt på.

Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å organisere ordningen.

- Ordningen skal bidra til at frivilligheten kan samarbeide på tvers for å legge til rette for trygge, sosiale og utviklende miljøer som lar barn og unge føle mestring, samhold og tilhørighet gjennom deltakelse i kunst og kultur på tvers av økonomiske eller sosiale og kulturelle skiller, sier direktør i Kulturtanken Øystein Strand.  

Den økonomiske støtten skal sikre at barn og unge inkluderes i tilbud der de selv er aktive deltakere, og ikke bare er publikum. Et mål er at tiltakene vil føre til deltakelse i ordinær aktivitet på jevnlig basis.

Et samarbeid med lokale aktører er avgjørende for å nå ut med et mangfoldig og bredt tilbud til barn og unge. Samarbeidspartnere kan være:

  • Kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd
  • Andre frivillige organisasjoner
  • Kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, museer eller bygdetun

Det kan søkes om tilskudd på mellom 50.000 og 500.000 kroner. Midlene skal deles ut i 2020, men aktiviteter kan også finne sted i 2021. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfristen for å motta tilskudd er 1. oktober 2020.

Mer om tilskuddsordningen kan du lese på Kulturtanken.no