Historisk arkiv

8 millioner kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Rasisme og hatefulle ytringer er et stort samfunnsproblem som vi må motarbeide. Mange organisasjoner gjør en kjempeinnsats på dette området og i regjeringen vil vi støtte opp om det gode arbeidet som gjøres. Vi har derfor etablert en ny tilskuddsordning på 8 millioner kroner som skal støtte engasjement og aktiviteter som fremmer mangfold, dialog og motvirker rasisme.

Den første tildelingen er nå klar. Regjeringen har prioritert tiltak som legger til rette for møteplasser og dialog og støtte til tiltak som forebygger rasisme, og arbeid mot diskriminering og hatefulle ytringer på internett. Det gis også tilskudd til informasjonsarbeid om rettigheter for dem som utsettes for diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.

– Det er gledelig å se at tilskuddsordningen er populær. Det er kommet inn mange svært gode søknader og at vi har god geografisk spredning i prosjektene som har fått støtte, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Blant de 28 prosjektene som har fått støtte er Norsk Folkehjelp som får 400.000 kroner til etablering av Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken i Bergen. Dette er et lavterskel rettshjelptiltak som tilbyr gratis juridisk rådgivning og bistand i rasisme- og diskrimineringssaker.

Et annet eksempel er Norges Fotballforbund som får 300 000 kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer i norsk fotball og styrke det forebyggende arbeidet i klubbene.

Det er Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter støtteordningen på oppdrag fra Kulturdepartementet. Tilskuddsordningen er ledd i Handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer.