Historisk arkiv

Regjeringen forlenger støtteordningene for idrett og frivillighet ut 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

-Jeg er svært glad for at vi kan gi idretten og frivilligheten denne tryggheten i tilfelle smittevernrestriksjoner legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Forlengelsen gjelder Midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren, og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

 Selv om samfunnet gjenåpnes og de fleste nasjonale tiltak avvikles, vil det fremdeles være knyttet usikkerhet til om lokale utbrudd kan medføre råd eller pålegg fra myndighetene om avlysning eller nedskalering av arrangementer og aktiviteter på idretts-, kultur- og frivillighetsfeltet.

For å kunne motta støtte fra ordningene som nå forlenges, er det en forutsetning at søker kan vise til at aktiviteten er rammet av smittevernbestemmelser som er gitt av offentlige myndigheter.

Søker må videre kunne dokumentere at merkostnader og mindreinntekter er en direkte konsekvens av offentlige restriksjoner, råd eller anbefalinger.

Forlengelse av ordningene må godkjennes av ESA.