Historisk arkiv

Regjeringen oppretter likeverds- og mangfoldsutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen setter nå ned et offentlig utvalg som skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Likeverds- og mangfoldsutvalget er en del av regjeringens likeverdsreform og skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

Et viktig mål for regjeringen er at alle har muligheten til å leve selvstendige og frie liv, og delta på alle samfunnsområder. På mange områder har vi kommet langt, men personer med funksjonsnedsettelse opplever fremdeles diskriminering og utenforskap.

– Vi har et godt rettslig diskrimineringsvern i Norge. Det betyr ikke at alle har friheten og muligheten til å delta. Vi har i den senere tid hørt flere vonde historier om utestengelse på fritidsarenaen og fordommer på arbeidsmarkedet. Dette tar vi på alvor. Vi vet at mangfold og inkludering lønner seg, men at det likevel er mange som faller utenfor. Vi setter derfor ned et utvalg som skal kartlegge hva som skaper dette utenforskapet, og foreslå tiltak som kan forbedre dagens situasjon, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Utvalget skal kartlegge hvilke utviklingstrekk og holdninger som fører til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og foreslå tiltak som kan redusere fordommer og bidra til en bevisstgjøring av rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Betydningen for deltakelse i arbeidslivet skal være sentralt. Utvalget skal lage en NOU som skal leveres til regjeringen innen 31. desember 2022.

– Dette er et viktig arbeid. Mangfold styrker fellesskapet vårt, og med likeverdsreformen ønsker regjeringen å sikre at samfunnet virkelig har plass til alle. Vi vil motvirke fordommer, bidra til inkludering og gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Regjeringen vil at alle skal oppleve et samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet til å delta og bidra, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Utvalget ledes av prorektor Nils Kristian Bogen fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han og medlemmene i utvalget har bred faglig ekspertise, og stor kunnskap om likestilling, deltakelse og andre relevante fagfelt.

– Det er viktig med et bredt sammensatt utvalg, og at medlemmene kjenner utfordringene både i teori og praksis. Medlemmene i Likeverds- og mangfoldsutvalget har fått et viktig samfunnsoppdrag. De skal bruke sin kunnskap og sitt engasjement til å kartlegge hva som hindrer mangfold og annerledeshet, og bidra til å bryte disse hindrene. Jeg håper utvalget vil engasjere til debatt, og bidra til å synliggjøre hva vi som samfunn kan gjøre, sier Raja.

Utvalget oppnevnes med følgende medlemmer:

Nils Kristian Bogen, prorektor, Skien (leder)

Øvrige medlemmer

Olaug Nilssen, forfatter, Bergen

Faridah Shakoor Nabaggala, seniorrådgiver, Oslo

Henrik Syse, professor, Oslo

Line Melbøe, førsteamanuensis, Harstad

Tove Linnea Brandvik, forbundsleder, Lindås

Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver, Tromsø

Jon Krognes, rektor, Hamar

Bjørn Hatterud, forfatter, Oslo

Morten Magelssen, førsteamanuensis, Oslo

Mandat – Likeverds- og mangfoldsutvalget

Utvalget skal kartlegge hvilke holdninger og utviklingstrekk i samfunn, økonomi og teknologi som kan føre til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og hvilken betydning dette har for menneskerettigheter, likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Betydningen for deltakelse i arbeidslivet skal være sentralt.

Utvalget skal se hen til forskning, utredninger og foreliggende kunnskap. Utvalget skal sammenfatte evalueringer av sentrale tiltak som har vært iverksatt, herunder drøfte om og hvorfor tiltak har fungert eller ikke. Utvalget skal se på erfaringer med virkemiddelbruk internasjonalt, og vurdere tiltak som har hatt god effekt i andre land, og som kan ha overføringsverdi.

Det skal gis en redegjørelse for, og en vurdering av, politikken og virkemidlene på området både på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Vurderingen skal også omfatte sivilsamfunnets rolle.

Utvalget skal vurdere og foreslå tiltak og strategiske innsatser som kan bidra til å redusere fordommer og bidra til en bevisstgjøring av rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse gjennom hele livsløpet, og på alle samfunnets arenaer. Situasjonen for familier som har, eller venter barn som kan få behov for sammensatte tjenester, skal inngå i denne vurderingen.

Utvalget skal utforme minst ett forslag til endringer som kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.

Utredningen skal gjennomføres i tråd med utredningsinstruksen, herunder skal det redegjøres for eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser.