Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om CWD smitte og utlegging av saltstein

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om statsråden kan sikre at de inngjerda salteplassene, i Nordfjella, får tilsyn hver tredje dag for å unngå nye dyretragedier, alternativt tillate utlegging av saltstein utenfor grindene utenfor salteplassen

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2089 fra representanten Per Olaf Lundteigen 

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar: 

"Viser til brev datert 8. august fra ordførerne i Hol og Ål til statsråden. Sjøl om det ikke er vitenskaplig dokumentert at CWD smitter fra hjortedyr til sau har departementet i forskrift innført tiltak som innebærer store ulemper for beitenæringa med sau. Jeg slutter meg til innholdet i ovennevnte brev. Kan statsråden ta affære i saken og sikre at de inngjerda salteplassene får tilsyn hver tredje dag for å unngå nye dyretragedier, alternativt tillate utlegging av saltstein utenfor grindene utenfor salteplassen?"

Skrantesjuke (CWD) er en dyresykdom som hvis den sprer seg, kan få store konsekvenser for villrein og andre hjortedyr. Det gjøres derfor en stor samlet innsats for å begrense og om mulig utrydde sjukdommen. Dette arbeidet er viktig, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Vi gjør derfor vårt ytterste for at denne sykdommen ikke får etablere seg og spre seg videre til andre land.

Det er fremdeles en risiko for at skrantesjuke kan spre seg ut av smittesonen i Nordfjella. Departementet har derfor på bakgrunn av entydige faglige råd, bl.a. fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, i juni i år vedtatt nye bestemmelser om bl.a. forbud mot bruk av saltstein og beskyttelse av tidligere brukte saltsteinplasser i Nordfjella.

I forrige uke fikk Mattilsynet et varsel om at to sauer hadde satt seg fast i løse barduner, som var satt opp tidligere i sommer for å feste grindene bedre. Det ble også varslet om at enkelte dyr var kommet inn i grindanlegg og ikke kom seg ut igjen. Mattilsynet gjennomførte da umiddelbart endringer ved tilsvarende grinder, for å hindre at slike hendelser oppstår igjen.

Mattilsynet har i løpet av sommeren inspisert grindene i Nordfjella og gjort forbedringer/reparasjoner på om lag 150 av disse. Etter de siste hendelsene har Mattilsynet besluttet å intensivere tilsynet av grindene og samtidig øke sin egen beredskap rundt dette, fram til slutten av årets beitesesong.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad