Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om import av halalslaktet kjøtt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP) om import av halalslaktet kjøtt og om dagens lovgivning ivaretar krav til dyrevelferden.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 667 fra stortingsrepresentant Ulf Lerstein

Representanten Ulf Lerstein har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse: 

"Matpunkt.no reklamerer nå med at man skal tilby halalslaktet kylling for salg i Norge. Det fremheves i markedsføringen at kyllingen slaktes uten bedøvelse. I Norge har man vært tydelig på at dyrevelferd er viktig og derfor er det ikke tillatt i Norge å slakte dyr etter klassisk halalmetode (dvs å avblø dyret uten forutgående bedøvelse). Vil statsråden se nærmere

på dette med import av halalslaktet kjøtt og vurdere om dagens lovgivning ivaretar krav til dyrevelferd godt nok?" 

Som representanten Lerstein påpeker, er det i Norge, ut fra dyrevelferdshensyn, ikke tillatt å slakte dyr uten forutgående bedøvelse. 

I forbindelse med utarbeidelsen av den siste dyrevelferdsloven fra 2010, ble kravet om bedøvelse før slakting vurdert opp mot retten til religionsutøvelse etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som bl.a. gir rett til mat som oppfyller særskilte religiøse krav. Det ble lagt til grunn at det norske forbudet mot avliving uten bedøvelse ikke strider mot EMK, så lenge det ikke samtidig er et forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra slike dyr. 

Som Landbruks- og matminister er jeg svært opptatt av dyrevelferd, og vår nasjonale lovgivning om at det ikke er lov å slakte dyr etter halal-metoden uten forutgående bedøvelse, er således veldig viktig. Vi har høy dyrevelferd i Norge, og jeg er veldig tydelig overfor alle aktører som har dyr i produksjon, om at de har et meget stort ansvar for å ta vare på dyrene.

Vi har imidlertid etter min vurdering, ikke anledning til å forby import av kjøttvarer fra andre land som praktiserer et annet regelverk enn oss når det gjelder halal-slakting.

Jeg kan derimot forsikre representanten Leirstein om at vi har tett oppfølging av hvorvidt det eventuelt skulle pågå slik praksis i Norge, og skulle det bli avdekket vil det bli slått hardt ned på.

Med hilsen

Bård Hoksrud