Historisk arkiv

121 millioner til skogsbilveier i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I jordbruksavtalen for 2015 ble det vedtatt en økning i bevilgningen til skogbruk fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF) på 10 millioner kroner.

I jordbruksavtalen for 2015 ble det vedtatt en økning i bevilgningen til skogbruk fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF) på 10 millioner kroner. Bevilgningen til skogbruk fastsettes hvert år i jordbruksoppgjøret og fordelingen på ulike tiltak drøftes med avtalepartene hver høst. Landbruks- og matdepartementet har nå gjennomført drøftinger med avtalepartene om fordelingen av LUF-midler til skogbruk for 2015. 

Resultatet av drøftingene av fordelingen av midlene fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF) ble en økning av bevilgningen til skogsbilveier og taubane m.m. med 12 millioner kroner til 101 millioner kroner i 2015. 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er bevilgningen til skogsveier økt med 10 millioner kroner, til en total bevilgning til veibygging på 20 millioner kroner. I tillegg til dette er det foreslått en videreføring av bevilgning til utbygging av tømmerkaier med 22 millioner kroner. 

Den totale bevilgningen til skogsbilveier for 2015 vil med regjeringens forslag i statsbudsjettet bli på 121 millioner kroner. Dette er et historisk høyt nivå for bevilgningen til utbygging av veier i skogsektoren, og er viktig for skognæringens muligheter til å videreutvikle seg og til å øke avvirkningen i tråd med de målene Stortinget har satt. 

Regjeringen Solberg begynte i sitt første budsjettforslag, Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014) en opptrapping av bevilgningen til infrastrukturtiltak i skogbruket. 

Regjeringen ønsker å styrke satsingen på infrastruktur i skogbruket ytterligere fordi et godt utbygd skogsveinett er en forutsetning for et bærekraftig skogbruk.

Skogsbilvei i Vallehei, Lindesnes kommune.
De bevilges 121 millioner til skogsbilveier i 2015. (Foto: Kristen Langan, Fylkesmannen i Vest-Agder)