Historisk arkiv

22 millioner til kai- og tømmerterminaler i 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I statsbudsjettet for 2014 er om lag 22,4 millioner kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Ordningen gjelder både kystskogbruket og etablerte skogstrøk på Sør- og Østlandet. Hensikten er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri.

Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive virkesleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Fellesanlegg/flerbruksanlegg med stor betydning for næringen skal gis prioritet, og samfinansiering mellom flere næringsinteresser vil vektlegges i søknadsbehandlingen. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. I kystskogbrukets fylker vektlegges i tillegg anbefalingene i kai-rapporten fra SINTEF.

Viktig for de som vil være med i 2014-vurderingen
Prosjektskisser som ikke får tilsagn om midler fra 2013-bevilgningen vil automatisk være med i vurderingen for tildeling av midler fra bevilgningen i 2014. Dersom prosjektskissen fra 2013 ønskes endret, utdypet eller trukket fra behandling i år ber SLF om at dette meldes innen fristen for innsending av prosjektskisser for 2014.

Tildeling av midler til de enkelte prosjektene vil skje i samråd med fylkesmannen. Tilskuddsatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel.

Byggeperiode 2014 - 2016
Det er ønskelig med byggestart i løpet av 2014. Dette av hensyn til at prosjektet må være ferdiggodkjent innen november 2016 slik at tilskuddet kan utbetales innen utgangen av 2016.

Frist for innsending av prosjektskisser er 15. april.

Lokalisering av tømmerkaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive virkesleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. (Foto: Torbjørn Tandberg)