Historisk arkiv

Høyesterettsdom i reindriftssak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Høyesterett har den 21. desember avsagt dom i en sak om reintallsreduksjon. Høyesterett fant under dissens 4-1 at et vedtak om å redusere reinflokken til Jovsset Ánte Sara til 75 dyr var gyldig, fordi det verken krenket reineierens rettigheter etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1.

– Jeg er fornøyd med at staten har vunnet denne saken i Høyesterett, sier  landbruks- og matminister Jon Georg Dale. - Høyesterettsdommen  bekrefter at loven og den politikken som er ført for å sikre en økologisk bærekraftig reindrift, ikke strider mot folkeretten. Dommen betyr at vi også i fortsettelsen kan forvalte denne næringen på en økologisk bærekraftig måte, sier Jon Georg Dale.

I 2013 ble Siidaandelene på Finnmarksvidda, i tråd med reindriftsloven § 60 tredje ledd, pålagt å redusere flokkene forholdsmessig. Staten ønsket å få ned antall reinsdyr på Finnmarksvidda for å ta vare på beiteområdene og sikre en økologisk bærekraftig reindrift.

Det øvre reintallet for reinbeitedistrikt 20 Fálá ble etter klagebehandling satt til 2000 rein. Reinbeitedistriktet hadde anledning til å selv å finne en løsning for å redusere antall rein, men lyktes ikke med å komme til enighet om en reduksjonsplan. Reineieren Jovsset Ánte Sara gikk til sak mot staten da han fikk pålegg fra Landbruks- og matdepartementet om å redusere reinflokken fra 116 til 75 dyr.

Saken har gått gjennom rettssystemet og Jovsset Ánte Sara vant både i Finnmark Tingrett i 2016 og i Hålogaland lagmannsrett i 2017.

Flertallet i Høyesterett fant at siidaandelens rettigheter etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27/ eller Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1 ikke var krenket. I vurderingen la flertallet blant annet vekt på at reguleringen er gjort i reindriftsutøvernes interesse, og at den har en rimelig og objektiv begrunnelse. For flertallet var det også sentralt at reindriftslovens primære løsning er at siidaen selv kan bestemme hvordan reduksjonen kan skje, samtidig som en skjerming av de minste reineierne kan oppnås ved å fastsette et øvre reintall per siidaandel.