Historisk arkiv

Regjeringen profesjonaliserer hestenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Hestenæringen og -sporten skaper arbeidsplasser, og har et stort potensiale for større verdiskaping. Sammen med hestenæringen har Regjeringen derfor utviklet en ny nasjonal hesteveileder.

– Hesten sin posisjon i Noreg er i endring, og difor må vi leggje til rette for næringa på ein mykje meir variert måte. Hest kan skape lønsame arbeidsplassar i distrikta. Denne framtidsretta rettleiinga vil bidra til å auke verdiskapinga i næringa og lette samarbeidet mellom kommunane og hestenæringa, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Jon Georg Dale med hest
Den nye hesteveilederen fungerer som et oppslagsverk og inneholder faktabasert informasjon, kontaktinformasjon, lenker til aktuelt regelverk og gode eksempler som viser hvordan man kan satse og få suksess. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Hesten skaper arbeidsplasser i distrikta

Hesten har en rolle i reiseliv, terapi, arbeidstrening og rusrehabilitering. Likevel er næringsvirksomhet og arbeidsplasser innen sektoren begrenset. I stortingsmeldingen "Garden som ressurs – marknaden som mål" la regjeringen vekt på at landbruk er mer enn matproduksjon. Hesten er en del av tilleggsnæringer i landbruket. Mange Inn på tunet-gårder benytter hest i sitt arbeid. Den nye hesteveilederen bidrar til å synliggjøre og videreutvikle denne samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

hesteveileder
Hestenæringen og -sporten skaper arbeidsplasser, og har et stort potensiale for større verdiskaping. Sammen med hestenæringen har Regjeringen derfor utviklet en ny nasjonal hesteveileder. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– I bynære strøk bidreg ridesentera til at unge lærer å handsame dyr sjølv om dei ikkje har eigne dyr. Det skjer mykje frivillig arbeid i ridesentra, og sentra gjev eit viktig fritidstilbod til barn og unge, sier Dale.

Ser til Sverige

I Sverige er hestenæringen stor, og omsetningen er beregnet til om lag 48 milliarder SEK i 2013. I samme år var tallene i Norge anslått til å være 7,4 milliarder NOK. I Norge har vi rundt 100 000 hester, og en tommelfingerregel er at det kan skapes én arbeidsplass for hver tiende hest. Det burde derfor ligge store muligheter i å gjøre mer butikk på denne sektoren også i Norge.

Veilederen distribueres som pdf

Den nye hesteveilederen fungerer som et oppslagsverk og inneholder faktabasert informasjon, kontaktinformasjon, lenker til aktuelt regelverk og gode eksempler som viser hvordan man kan satse og få suksess. Veiledningen kan være et viktig verktøy både for offentlig ansatte og hestebransjen selv. Den er spesielt rettet mot landets kommuner, ettersom det er i kommunene den detaljerte samfunnsplanleggingen foregår, og fordi kommunen er aktuelle som kjøper av hestebaserte tjenester. Med dette verktøyet styrker Regjeringen hesteholdet til det beste for hele samfunnet, og bidrar til å legge til rette for næringsutvikling og verdiskapning i kommunene.

– At rettleiinga er eit elektronisk dokument gjer det mogleg å oppdatere ho når det er naudsynt, sier Dale.

Margrete Dysjaland med hest
Med den nasjonale hesteveilederen styrker Regjeringen hesteholdet til det beste for hele samfunnet, og bidrar til å legge til rette for næringsutvikling og verdiskapning i kommunene. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Nytt hesteregister

Norge har nylig fått på plass et hesteregister. Det bidrar til å profesjonalisere hestenæringa. Identifiseringen består av et livslangt id-dokument (pass) og en metode for å fastslå identitet (chip).