Historisk arkiv

Høring - forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Forslaget er hjemlet i lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr. Forslaget bygger på den kompensasjonsordningen som er beskrevet i Prop. 99 L (2018-2019) Lov om forbud mot hold av pelsdyr sammenholdt med Innst. 348 L (2018-2019) og Stortingets vedtak i forbindelse med behandling av lovsaken.