Historisk arkiv

Forlengelse av ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket – forskrift er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet fastsatte forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 den 2. desember 2020. Forskriften trer i kraft straks. Endringene innebærer at siste frist for anmodning om sluttutbetaling er 1. mars 2021 (§ 7) og at ordningen gjelder til og med 1. april 2021 (§ 11).

Regjeringen la i Prop. 39 S (2020-2021) fram forslag om å forlenge den midlertidige ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket utover i 2021, og innenfor rammen på 50 mill. kroner som er gitt i 2020. Stortinget skal behandle saken 19. desember 2020, og forvaltningen av ordningen - etter endringene i forskriften - må derfor ta forbehold om Stortingets vedtak.