Historisk arkiv

Melkekvoter i 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I møtet den 7. desember 2020 gjorde Tine som markedsregulator greie for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for melkeproduksjon og melkebehov i 2021 med den usikkerheten koronapandemien skaper. I 2020 har koronapandemien gitt økt etterspørsel etter melkeprodukter som følge av endrede måltidsvaner. I tillegg kommer bortfall av grensehandelen. For å betjene økte etterspørsel ble produksjonen i 2020 økt samtidig som lagrene ble redusert. Tine forventer at etterspørselen etter melkeprodukter vil holde seg inn i 2021 og det er behov for å bygge opp lagrene av blant annet ost.

Tine anbefalte at forholdstallet for kumelk skulle økes fra dagens nivå på 1,05 til 1,07 for å sikre tilstrekkelig melkeinngang. Jordbrukets organisasjoner støttet Tines anbefaling. Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 1,07 for 2021.

For geitemelk anbefalte Tine et forholdstall for 2021 på 0,94, en videreføring av inneværende år. Jordbrukets organisasjoner støttet dette. Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet på disponibel kvote for geitemelk til 0,94 i 2021.