Historisk arkiv

Enighet om Reindriftsavtale 2020/2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har i dag blitt enige om reindriftsavtale for 2020/2021. Den inngåtte avtalen har en ramme på 149,5 millioner kroner. Dette er en økning på 13,4 millioner kroner fra inneværende avtale.

– Jeg er fornøyd med at vi nå har blitt enige med Norske Reindriftsamers Landsforbund om en avtale for 2020/2021, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – Totalt sett er dette en god avtale, som viderefører den innretningen vi har hatt tidligere. Avtalen styrker de som har reindrift som hovednæring, En økning av reindriftsfradraget fra 2021 vil bidra ytterligere til å sikre gode rammevilkår for denne viktige næringen, sier Olaug Bollestad. 

De direkte tilskuddene til reindriften videreføres. Avsetningen og sats for beregning av produksjonspremien er økt. Avtalepartenes prioriteringer innebærer en styrking av næringens rammevilkår.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er enige om ny reindriftsavtale for 2020/2021. Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli (t.v) og leder i NRL Ellinor Marita Jåma skriver under avtalen.
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er enige om ny reindriftsavtale for 2020/2021. Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli (t.v) og leder i NRL Ellinor Marita Jåma skriver under avtalen. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Beitekrisen

Gjennom forhandlingene har avtalepartene hatt stor oppmerksomhet omkring den pågående beitekrisen. Det er konstatert beitekrise i store deler av reindrifts-Norge. Avtalepartene er enige om at dette er et ekstraordinær situasjon, og har derfor styrket kriseberedskapsfondet med 10 millioner kroner over gjeldende avtale (2019/2020). Disse midlene skal gå til innkjøp av fôr.

Avtalepartene tilfører også kriseberedskapsfondet 3 millioner kroner i Reindriftsavtalen 2020/2021, for å sikre at fondet opprettholdes og kan møte tilsvarende situasjoner også framover.

– Jeg har fulgt utviklingen i beitesituasjonen i reindriftsområdene tett, og jeg er glad for at vi nå umiddelbart kan bistå de reineierne som nå står oppe i en svært vanskelig situasjon, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Vinterbeiter i Sverige

Det er øremerket 3,2 millioner kroner til tiltak for reineiere som er utestengt fra vinterbeiter i Sverige som følge av at en konvensjon om grenseoverskridende beite mellom Norge og Sverige ikke er på plass.

Reindriftsfradraget

Skatter og avgifter er ikke en del av rammen for reindriftsavtalen, men i forbindelse med forhandlingene har finansministeren signalisert at reindriftsfradraget vil bli hevet til samme nivå som jordbruksfradraget fra 2021. I tillegg vil regjeringen vurdere å fremme forslag om å endre eiendomsskatteloven i løpet av 2020, slik at reindriften kan gis samme fritak for eiendomsskatt som jordbruket og skogbruket, jf. eiendomsskatteloven § 5h. 

Ferie og fritid

Avtalepartene er enige om at det er behov for å sikre reineiernes mulighet for ferie og fritid. Det er derfor enighet om å øke distriktstilskuddet med 4,4 millioner kroner, og at det gjøres en endring slik at distriktene kan dekke utgifter til avløser når reineierne skal ha ferie.

Tilleggsnæringer

Avtalepartene er enige om å videreføre de mulighetene reineierne har for å få tilskudd til utviklingsprosjekter for tilleggsnæringer. Lærings- og omsorgsbaserte tjenester styrkes, og det settes nå av 3,5 millioner kroner til denne ordningen. Avsetningen til Utviklingsprogrammet videreføres, men med en klar føring om økt oppmerksomhet på utvikling av det reindriftsbaserte reiselivet på reindriftens premisser.