Historisk arkiv

Innspillsseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet, sammen med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, inviterer aktører i landbruks- og matsektoren til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi.

Tid: Onsdag 4. mars, kl. 10.00-14.00
Sted: Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288, 0283 Oslo

Formålet med innspillseminaret er å hente inn mer informasjon om hvordan aktører i landbruks- og matssektoren jobber med sirkulær økonomi og synliggjøre det som gjøres på bioøkonomi i landbruket.

Granavolden-erklæringen slår fast at "Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulær økonomi".  Landbrukssektoren leverer fornybare ressurser fra jord og skog til bioøkonomien. Regjeringens bioøkonomistrategi "Kjente ressurser – uante muligheter" skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene. De biobaserte næringene og videre oppfølging av regjeringens bioøkonomistrategi vil være viktig i omstillingen til en sirkulær økonomi.

Program:

Tidspunkt Program  
Kl. 09.30 Kaffe  
Kl. 10.00-10.15

Åpning v/ statssekretær Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet

 
Kl. 10.15-10.35 Presentasjon av felles handlingsplan for bioøkonomi v/ Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd  
Kl. 10.35-10.55 Presentasjon av rapporten Socioeconomic Indicators to Monitor Norway’s Bioeconomy in Transition v/ Antje Klitkou, NIFU  
Kl. 10.55-11.30 Pause og enkel lunsj  
Kl. 11.30-11.45 Kort om prosessen med strategi for sirkulær økonomi v/ Carl Frederik Kontny, Klima- og miljødepartementet  
Kl. 11.45-12.15

Landbrukets bidrag til bioøkonomien og sirkulær økonomi, sett fra tre aktørers ståsted:

 • NCE Heidner Biocluster v/ daglig leder Kristiane Haug Berg,
 • Norsk Landbrukssamvirke v/administrerende direktør Ola Hedstein,
 • Avfall Norge v/ næringspolitisk direktør Cecilie Lind. 
 
Kl. 12.15-12.25 Spørsmålsrunde  
Kl. 12.25-12.35  Pause  
Kl. 12.35-13.45

orte innspill fra aktører til temaet: "Landbrukets bidrag til bioøkonomien og sirkulær økonomi" 

 1. The Life Science Cluster
 2. NORSØK
 3. NIBIO
 4. Ruralis
 5. Veterinærinstituttet
 6. Biovalley
 7. Norges Bondelag
 8. NORSKOG
 9. Skogeierforbundet
 10. Skognæringa kyst
 11. Standard Norge
 12. Greve Biogass
 13. Sømna Biogass
 14. Norsk Biokullnettverk
 
Kl. 13.45-13.55 Spørsmålsrunde  
Kl. 13.55-14.00 Avslutning v/ Guri Tveito, Landbruks- og matdepartementet  

Påmelding

Påmeldingsfristen er 26. febuar, og skjer via e-post. Av plasshensyn er det en begrensning i antall deltakere. Det er mulig å melde sin interesse for å holde et innlegg. Det tas forbehold om begrensninger på antall innlegg. Det legges opp til at de som skal holde innlegg får fem minutter hver til å presentere sitt innlegg. Innlegg bør særlig ta utgangspunkt i spørsmålene:

 1. Hvilke muligheter og barrierer finnes det ut fra deres ståsted for overgangen til en sirkulær økonomi? (ev. behov for nye virkemidler?)
 2. Hvordan kan sirkulær økonomi bidra til økt bærekraft i landbruket?              
 3. En sirkulær økonomi krever sektorovergripende samarbeid- hva trengs for å få til dette.

Meld deg på seminaret ved å sende e-post til guro.bolstad@lmd.dep.no 

Arbeid med strategien om sirkulær økonomi

Klima- og miljødepartementet, som leder regjeringens arbeid med strategien om sirkulær økonomi, vil legge til rette for innspill spesifikt knyttet til denne strategien. Innspillsseminaret 4. mars erstatter ikke disse prosessene.