Historisk arkiv

Nye forskningsprosjekter til nytte for skog- og trenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nå skal det forskes mer på norsk skog- og trenæring. Forskningsprosjektene skal gi ny og bedre kunnskap for å styrke skogens rolle i klimaarbeidet, og om bruk av skogråstoff for grønn omstilling.

– Vi er opptatt av å øke forskning- og innovasjonsaktiviteten i skog- og trenæringen. Midlene som nå er tildelt legger et viktig grunnlag for at næringen skal kunne gi et større bidrag til verdiskaping og grønn omstilling, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Skog.
Forskningsprosjektene skal gi ny og bedre kunnskap for å styrke skogens rolle i klimaarbeidet, og om bruk av skogråstoff for grønn omstilling. Foto: Steinar Johansen/Statskog

Forsker på grønne trebaserte produkter og klima

Ved utgangen av 2019 tildelte Forskningsrådet 112 millioner kroner til flere skog- og trebaserte forskningsprosjekter som ledes av ulike aktører i næringslivet. Prosjektene omhandler blant annet utvikling av nye planteforedlingsmetoder og -teknikker i foredlingsarbeidet for norsk gran, til gode byggløsninger i tre og utvikling av pellets og fôrprotein fra trevirke.

Forskningsrådet tildelte også midler til kompetanse og samarbeidsprosjekter, som ledes av  ulike forskningsmiljø. Tre av disse prosjektene, ledes av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og skal bidra til å forsterke skogens rolle i klimasammenheng.

I tillegg tildelte styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen midler til prosjektet Climate Smart Forestry Norway. Prosjektet, som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget innen skog og klima.

Styrker forskningsinnsatsen innen skog og klima

I 2019 styrket regjeringen forskingsinnsatsen innen skog og klima med 25 millioner kroner. I tillegg ble det satt av 3 millioner kroner årlig over jordbruksavtalen til et femårig forskingsprosjekt som skal styrke kunnskapsgrunnlaget innen skog og klima. Regjeringen lanserte strategien "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" i 2019. Den inneholder flere tiltak for å øke forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteten i skog- og trenæringen.