Historisk arkiv

Reintallstilpasningen i Finnmark har gitt en klar forbedring av reinbeitene på Finnmarksvidda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kartlegging fra NORUT (Northern Research Institute) viser en positiv fremgang i lavrik og lavholdig vegetasjon på Finnmarksvidda. Hovedårsaken til den positive fremgangen knyttes til reduksjon i reintallet og redusert beitebelastning.

Reduksjonsprosessen i Finnmark var krevende både for reindriften og myndighetene. Det er derfor gledelig å registrere at reduksjonen av reintallet også nå gir positive effekter på lavbeitet sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en kommentar.

NORUT (Northern Research Institute) har siden 1998 på oppdrag fra Reindriftsforvaltningen og senere Landbruksdirektoratet, gjennomført overvåking av vår-/høst- og vinterbeitene i Indre Finnmark. Siktemålet har vært å kartlegge beiteforholdene for rein og endringer over tid. Kartleggingen er foretatt gjennom feltregistreringer og ved studier av satellittbilder. Etter 1998 er det gjort slike kartlegginger ca hvert femte år, senest i 2013 og 2018. Data fra denne perioden er også sammenholdt med kartlegging foretatt på 1980-tallet, dvs før prosjektet startet.

Reindrift.
Reintallstilpasningen i Finnmark har gitt en klar forbedring av reinbeitene på Finnmarksvidda Foto: Tom Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt

Sentralt i disse undersøkelsene står målinger av andelen lavrik mark i forhold til totalarealet. Mens lavdekket i Indre Finnmark i 1987 ble estimert til 19,0 prosent av totalarealet, var dette tallet i 1996 redusert til 8,4 prosent og videre til 5,6 prosent i år 2000. I 2006 ble det registrert en økning til 6,7 prosent, mens det i 2009 ble det påvist en nedgang til 6,1 prosent og en ytterligere reduksjon til 4,0 prosent i 2013. I kartleggingen foretatt i 2018 er andelen lavrik mark i vinterbeitet estimert til 7,2 prosent av totalarealet, noe som utgjør en framgang fra 2013. Økningen i lavdekket er størst i vestre deler av vidda. I vår-/høstbeitene i Vest-Finnmark har lavdekket gjennomgående lave verdier, og det har ikke vært bedring den siste perioden. Det er imidlertid registrert en økning i lavdekket i vår/høstområdet i Karasjok vestre sone (reinbeitedistrikt 16) til 2018.

Bedringen i lavdekket i vinterområdene fra 2013 til 2018 settes i sammenheng med endringene i reintall og redusert beitebelastning i denne perioden. I Vest-Finnmark ble reintallet i disse årene redusert fra nærmere 105 000 til 78 000 dyr, en nedgang på 26 prosent. I Karasjok vestre sone var det en reduksjon i reintallet i denne perioden på 21 prosent . Det er også andre forhold som spiller inn på utviklingen og endringen i lavbeitene, slik som tilgjengelighet til beitet på grunn av snøforhold, økning i sommernedbør mv.

Oppsummert viser kartleggingen en gledelig framgang i lavrik og lavholdig vegetasjon på Finnmarksvidda. I arbeidet med en bærekraftig utnytting av reinbeitene, er det fortsatt behov for å følge opp overvåkingen av beitene gjennom nye omløp med kartlegging.