Historisk arkiv

Jordbruk nord for polarsirkelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Klimaet nord for polarsirkelen skaper helt unike utfordringer for jordbruket. Prosjektet Arktisk lys skal finne ut hvordan vi kan tilpasse og forbedre jordbruket til et nordnorsk klima.

Norge er et langstrakt land med mye varierende natur og klima. Dette gjør at vi må utvikle ulike løsninger for jordbruket, avhengig av hva vi dyrker på ulike breddegrader. Ny kunnskap og teknologiutvikling gir svært viktige bidrag til et bærekraftig og effektivt landbruk i hele landet, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Nord-Norge har et unikt klima som gir helt særegne vekstforhold for jordbruket. De arktiske lysforholdene med 24 timers sol skaper en kort og intens vekstsesong. Hurtig vekst ved forhøyet temperatur kan imidlertid gi næringsmangel, skader og mindre avling enn hva som er potensiale for plantevekstene. Det gir både svinn i produksjonen og redusert konkurransekraft. Forskningsprosjektet Arktisk lys skal utforske hvordan vi kan tilpasse jordbruket nord for polarsirkelen. Det skal utvikles nye nordnorske gjødselnormer som er optimalisert for potet- og kålrotproduksjon under fiberduk og jordbærplanter i plasttunnel. Prosjektet skal også utvikle nye vekstmodeller som kombinerer lys og temperatur, ved å ta hensyn til de uvanlige lysforholdene nord for polarsirkelen. Målet er økt effektivitet og matproduksjon tilpasset klimaet i nord.

Potetdyrking i Målselv.
Nord-Norge har et unikt klima som gir helt særegne vekstforhold for jordbruket. De arktiske lysforholdene med 24 timers sol skaper en kort og intens vekstsesong. Foto: Ulrike Naumann, Tromspotet

Prosjektet er finansiert gjennom BIONÆR-programmet i Forskningsrådet og ledes av NIBIO i samarbeid med Tromspotet AS og Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge. Prosjektet støttes også av Grofondet, SNN og regionale tilretteleggingstiltak fra Troms/Finnmark fylkeskommune.

Forskning er viktig for utvikling av nordområdene

I 2020 la regjeringen frem stortingsmeldingen, Mennesker, muligheter og norske interesser i nord. Meldingen legger grunnlaget for nordområdepolitikken de kommende årene. Forskning og tettere samvirke mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner er blant områdene som vektlegges i meldingen. Landbruket i nord spiller en viktig rolle gjennom sitt bidrag til spredt bosetning og verdiskapning med bærekraftig bruk av naturressursene. De landbruks- og matfaglige forskningsinstituttene, NIBIO, VI og Nofima AS, tilstedeværelse i nord spiller en viktig rolle i å utnytte nordområdenes potensial, og bidrar i betydelig grad til næringsutvikling og kompetansearbeidsplasser.