Historisk arkiv

Klimarådgiving blir en del av de Regionale miljøprogrammene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I de forenklede jordbruksforhandlingene i 2020, ble det bestemt at klimarådgiving skal innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene (RMP).

Følgende stod i Prop. 118S (2019-2020):

Partene er enige om at tilskudd til klimarådgiving skal implementeres som en del av Regionale miljøprogram fra vekstsesongen/søknadsomgangen 2021. Rådgivningen skal omfatte bondens arbeid med å redusere utslipp og øke opptak, samt klimatilpasning. Landbruksdirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan en tilskuddsordning kan utformes, med frist 31.12.2020 slik at fylkene får tilstrekkelig tid til å iverksette tiltaket fra og med søknadsomgangen 2021. Partene er videre enige om at arbeidet må gjøres i samråd med Klimasmart Landbruk og at det må etableres en referansegruppe der avtalepartene deltar.

Landbruksdirektoratet har ledet arbeidet, med en referansegruppe bestående av representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, KLD, KMD og LMD. Landbruksdirektoratet sendte over sin rapport til avtalepartene i desember 2020.

Avtalepartene har i møte 18. mars 2021 blitt enige om rammene for implementering av klimarådgivning i RMP fra søknadsomgangen 2021. Rådgivningen som skal tilbys skal omfatte en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket, mål om at det skal gjennomføres klimatiltak. Det settes også krav om utarbeiding av tiltaksplan som skal lastes opp med søknaden. Landbruksdirektoratet har ansvar for videre oppfølging og kontakten mot statsforvalteren.

Fra protokollen fra møtet 18. mars:

  • Partene er enige om at tilskudd til klimarådgivning implementeres i Regionale miljøprogram (RMP) fra søknadsomgangen 2021.
  • Ordningen får en pilotfase på 3 år, slik at det kan gjøres justeringer når man har fått erfaring fra ordningen over noen år.
  • Partene legger vedlagt notat til grunn for videre utforming av og rammer til tilskuddsordningen.
  • Eventuelle økonomiske konsekvenser og behov for økte bevilgninger til RMP ble ikke diskutert. Dette vil bli vurdert i de ordinære forhandlingene i april/mai.
  • Landbruksdirektoratet får i oppdrag å iverksette ordningen, herunder å utvikle nødvendig materiell skal og involvere Miljødirektoratet i utforming av dette.
  • Landbruksdirektoratet skal utarbeide en standardisert mal for tiltaksplanen sammen med veiledningsmateriale
  • Partene legger til grunn at ordningen implementeres i alle fylker fra 2021.

  • Se rammene for tilskudd til klimarådgivning  (pdf)