Historisk arkiv

Gratulerer med samefolkets dag!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I dag er det samefolkets dag. Det er en dag for feiring av det samiske, og som statsråd for reindriftsnæringen vil jeg benytte anledningen til å løfte frem denne flotte næringen.

Den samiske reindriften er en viktig næring som har stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur i mange lokalsamfunn. Reindriften er også en næring vi som nasjon skal være stolte av.

Reindriften har et unikt utgangspunkt og mange fortrinn. Etterspørselen etter reinsdyrkjøtt er god. Stadig flere får øynene opp for hvilke fantastiske kvaliteter reinkjøttet har. Reinen beiter i utmarka, følger årstidsvariasjonene og preges av omgivelsene. Reinkjøtt er smaken av naturen. Det er også smaken av kultur, forankret i århundrelange tradisjoner og en livsform som er tilpasset dyrenes behov. Reinkjøtt er mat med historie, produsert på naturens premisser.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Byrkije reinbeitedistrikt, Børgefjell.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Byrkije reinbeitedistrikt, Børgefjell. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Videreutvikling

I min statsrådstid har jeg satt stor pris på møtene med reindriftsutøverne. I høst hadde jeg gleden av å besøke Byrkije reinbeitedistrikt i Børgefjell hvor jeg fikk være med på kalvemerking og uttak av slaktedyr. I Byrkije har de et klart engasjement og ståsted i den tradisjonelle reindriften. Samtidig ser de framover og er opptatt av videreutvikling. Å drive med reindrift er det de lever for og av. Slike møter med reindriftsfamilier er nyttig og inspirerende for meg. I løpet av våren legger jeg opp til å besøke utøvere i Finnmark. Dette ser jeg virkelig fram til.

Det har blitt en årlig tradisjon at Landbruks- og matministeren har et møte med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) sitt ungdomsutvalg. For meg er det viktig, og av stor nytte, å møte de unge reindriftsutøverne. På disse møtene blir utfordringer og muligheter for unge reindriftsutøvere drøftet. Det er disse utøverne som fremover skal ta vare på og videreutvikle denne viktige næringen. Reindriften er et hovedfundament for videreføring av den samiske kulturen og levemåten. Derfor er det spesielt fint å møte ungdommen, se og høre det engasjementet og interessen de har for reindriften.

Anerkjennelse

Hvert år kåres årets unge reindriftsutøver. Det er en glede å få dele ut denne prisen, sammen med NRL og Markedsutvalget for reinkjøtt, og å gi annerkjennelse til unge reindriftsutøvere som gjennom sin næringsaktivitet og engasjement har bidratt til å styrke og løfte reindriften på en positiv måte. Prisen til årets unge reindriftsutøver 2019 gikk til Jovsset Thomas Sara. Gjennom sin reindriftsutøvelse, kunnskap og erfaring, er han etter min vurdering et godt forbilde og et godt eksempel på fremtidens reindriftsutøver.

Den familiebaserte reindriften vil i mange tilfeller være avhengig av å skaffe seg tilleggsinntekter. Jeg mener reindriften, med sin unike karakter, har store muligheter for å lykkes med å etablere tilleggsnæringer. Videreforedling av reinkjøttet, reiselivsaktiviteter tilpasset utøvelsen av reindrift, samt salg av lærings- og omsorgsbaserte tjenester, er tilleggsnæringer med stort potensiale.

Særlig ønsker jeg å trekke fram ordningen med lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften. Jeg har stor tro på denne ordningen, og at de som etablerer slik virksomhet vil lykkes godt. Utover at denne ordningen vil kunne bidra til å øke inntektene, er det flott at mennesker som opplever ulike utfordringer knyttet til blant annet læring, sosiale ferdigheter og helse, får et slikt tilbud. Tenk dere den eldre reindriftsutøveren som begynner å bli dement, og som nå kan gis mulighet til å komme tilbake og ut i reindriften. Få tradisjonsmat, kjenne igjen lydene og luktene. Dette er et tilbud som ikke er der i dag, men som kan gjøres mulig gjennom finansiering over reindriftsavtalen.

Omdømmebygging

For å styrke reindriften og reinkjøttets omdømme, har Markedsutvalget for reinkjøtt opprettet prisen Årets reinkjøttformidler. Formålet med prisen er å løfte frem og gi anerkjennelse til enkeltpersoner, institusjoner eller bedrifter som gjennom aktiv og gjentatt formidling har bidratt til å styrke reinkjøttets positive omdømme. Prisen til Årets reinkjøttformidler 2018 gikk til Finnmark Rein. Det var vel fortjent. Få bedrifter har bidratt til en så aktiv diskusjon og debatt omkring bruken av norsk reinsdyrkjøtt. Når vi som forbrukere står der med stykkningsdeler av rein og lurer på hvordan de skal tilberedes, har Finnmark rein gjennom TV-programmet «Truls à la Hellstrøm» avfeid enhver tvil – Det koker vi !!

Reindriftsnæringen er mangfoldig. Mulighetene og utfordringene er ulike mellom reinbeiteområdene, men også innad i det enkelte område kan det være store forskjeller. Vi politikere må være bevisst på disse ulikhetene. Selv om verdikjeden fra vidde til bord har vært i en positiv utvikling, har jeg i min ministertid blitt mer klar over at det er flere forhold som spiller inn på en positiv utvikling.

Arealavhengig

En av reindriftens større utfordringer er knyttet til tilgang på nødvendige arealer for økt produksjon og lønnsomhet. Klimaendringer reduserer fleksibiliteten i bruken av arealene, og flere reinbeitedistrikt har særskilte utfordringer når det gjelder grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige. Jeg vil fortsette arbeidet med å legge til rette for at slike utfordringer kan møtes på best mulig måte.

Tap av rein til rovvilt en stor utfordring

Tap av rein til rovvilt er et stort problem. I en del distrikter går dette hardt ut over produksjonsflokken. Dette er selvsagt ikke en akseptabel situasjon. Selv om et økonomisk tap erstattes, vil tapene gi negative konsekvenser for den enkelte reindriftsfamilie. Først og fremst i tapte produksjonsinntekter, men i tillegg er det ikke vanskelig å forstå den betydelig psykiske belastningen disse familiene opplever.

Den todelte målsettingen om bevaring av rovviltartene og mulighet for levedyktig næringsdrift basert på beitebruk er godt politisk forankret, men krevende å praktisere. Med bakgrunn i de store tapene man har av rein og sau er det min mening at vi ennå ikke har klart å nå de målene vi har satt oss.  

Det er viktig for regjeringen å redusere konflikten, men for å klare det er det helt nødvendig at vi har tillit til hverandre. Dette gjelder både mellom utøverne og myndighetene. Særlig ønsker jeg å trekke fram viktigheten av at den erfaringskunnskapen som både reindriftsutøvere og husdyrbrukere har blir verdsatt og brukt.

Mitt mål som reindriftsminister er å ha en god dialog med reindriftsnæringen og fortsette å føre en politikk som styrker og utvikler reindriftsnæringen på en bærekraftig måte.

Lahkoe biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!