Historisk arkiv

Oppdatert veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Departementets veileder er publisert i ny, oppdatert form. Rettstilstanden innenfor anskaffelsesområdet er i stadig endring, og på noen områder har veilederen blitt utdatert. En stor del av oppdateringen består i at det er innarbeidet ny praksis for EU-domstolen og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Kapittel 3 om offentlig – offentlig samarbeid og tjenestekonsesjonskontrakter er i særlig grad endret.

Den omfattende veilederen er fra 2006. Den primære målgruppen for veilederen er innkjøpere i offentlig sektor som jobber med innkjøp til daglig. Veilederen vil imidlertid også være nyttig for bedrifter som ønsker å levere til det offentlig. Som ansvarlig for regelverket om offentlige anskaffelser, har departementet i denne veilederen lagt vekt på å forklare hvordan reglene skal forstås. For å lette forståelsen av jussen har vi også laget eksempler på hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt.

Veilederen ble delvis oppdatert i juli 2012, ved at det ble tatt inn omtale av de nye håndhevelsesbestemmelsene som trådte i kraft 1. juli 2012. Dette gjelder blant annet nye bestemmelser om karens, suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt, og nye sanksjoner. Nå er det altså foretatt en fullstendig gjennomgang av veilederen.

Veilederen foreligger kun i elektronisk versjon.

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser - oppdatert desember 2013