Historisk arkiv

Unntak fra innkjøpsreglene i petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har den 30. april 2013 fattet vedtak som åpner for at rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel unntas fra reglene om offentlige anskaffelser i henhold til direktiv 2004/17/EF.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har den 30. april 2013 fattet vedtak som åpner for at rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel unntas fra reglene om offentlige anskaffelser i henhold til direktiv 2004/17/EF.

Direktivet omfatter innkjøpsregler i forsyningssektorene som gjennomført i forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

På grunnlag av søknad fra den norske stat v/Olje- og energidepartementet den 15. februar 2013 har ESA fattet vedtak som vil unnta rettighetshavere som driver oppstrøms petroleumsvirksomhet som følger:

a) Leting etter råolje og naturgass,

b) Produksjon av råolje, og

c) Produksjon av naturgass.

I vedtaket har ESA lagt vekt på at Norge har gjennomført konsesjonsdirektivet (direktiv 1994/22/EF) og gassmarkedsdirektivet (direktiv 2003/55/EF) i norsk petroleumslovgivning og at rettighetshaverne er utsatt for tilstrekkelig konkurranse.

Leting etter og produksjon av råolje og naturgass er i dag omfattet av forsyningsforskriften. Oppdragsgivere som utøver slike aktiviteter har til nå vært underlagt forskriften og har ved tildeling av kontrakter kunnet velge mellom å følge de detaljerte prosedyrereglene eller anvende en såkalt alternativ prosedyre. 

At ESA nå har fattet vedtak om unntak for oppstrøms petroleumsvirksomhet betyr at kontrakter som inngås for å utøve disse aktivitetene, ikke lenger er omfattet av forsyningsforskriften.

Unntaket omfatter ikke transport av naturgass gjennom oppstrøms gassrørledningsnett fra norsk kontinentalsokkel til markedet. Oppdragsgivere som driver med denne aktiviteten vil fortsatt være omfattet av forsyningsforskriften.

ESAs vedtak: EFTA Surveillance Authority decision (pdf)