Historisk arkiv

Lanserer nytt maritimt utvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Stadig færre skip seiler under norsk flagg langs kysten. Nå setter regjeringen ned et utvalg som skal se på hvordan vi kan snu utviklingen.

Norge har lange maritime tradisjoner. Rundt 1900 handelsskip er under norsk eierskap eller kontroll. Samtidig har markedsandelen for norskregistrerte skip i norsk kystfart falt kraftig de siste årene.

-Regjeringen vil legge til rette for at vi også i fremtiden skal være en stor sjøfartsnasjon, med en stor norsk flåte. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse. Derfor setter vi nå ned et utvalg som skal se på reglene for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) i norske farvann, sier næringsminister Monica Mæland.

Vi har to skipsregistre i Norge, Norsk ordinært skipsregister (NOR
) og Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Kystfart under norsk flagg skjer i dag med Nor-registrerte skip. Det såkalte fartsområdet for Nis-skip er begrenset; de kan ikke ta last eller passasjerer mellom norske havner.

Denne begrensningen gjelder ikke for skip i andre registre. En stadig større andel av norsk kystfart skjer altså med skip under fremmed flagg.

Det nye utvalget skal vurdere hvilke konsekvenser en eventuell oppmykning av fartsområdebegrensningene vil få. Det skal også vurdere innretningen på nettolønnsordningen, som regjeringen ønsker å lovfeste.

Professor Hans Jacob Bull skal lede utvalget.

- Hans Jacob Bull nyter stor respekt både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og har de beste forutsetninger for å lede utvalget på en god måte, sier Mæland.

Utvalget er bredt sammensatt og inkluderer representanter fra LO, NHO, Fraktefartøyenes Rederiforening, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund.

Fartsområdeutvalget skal levere sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. juli i år.

Utvalgets mandat:

Med sikte på å fremme en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg og å sikre tilstrekkelig tilgang på norsk operativ maritim kompetanse skal utvalget vurdere virkninger ved en oppmykning av eksisterende fartsområdebegrensinger for skip registrert i Norske Internasjonalt Skipsregister (NIS) for;
a) norsk kystfart,
b) virksomheten på sokkelen,
c) utenriksferger
d) norske sjøfolk.

I denne sammenheng skal utvalget også vurdere behov og virkning av eventuell endret innretning av refusjons-/ nettolønnsordningen.

Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene skal utredes. Utvalget bes vurdere forslag basert på uendret ressursbruk. Utvalget skal innhente en ekstern, faglig utredning av fartsområdebegrensningene og nettolønnsordningen for å belyse hvordan ulike innretninger kan utformes slik at ressursene i størst mulig grad blir brukt der de gjør størst nytte for samfunnet som helhet. Utredningen skal være offentlig.

Utvalget skal levere sin rapport og tilråding til Nærings- og Fiskeridepartementet innen 1. juli 2014.