Historisk arkiv

Sejersted-rapporten klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Professor konkluderer med at unntaket for ideelle organisasjoner til å foreta kjøp av helse- og sosialtjenester ikke kan videreføres etter innføringen av nytt anskaffelsesdirektiv fra EU.

Professor Fredrik Sejersted ved Universitet i Oslo har gjennomført en rettslig vurdering av om unntaket for kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner kan videreføres etter gjennomføringen av nytt anskaffelsesdirektiv fra EU. Sejersteds vurdering er klar: unntaket kan ikke videreføres.

Etter dagens regler kan offentlige oppdragsgivere reservere konkurransen for bare ideelle organisasjoner ved kjøp av helse- og sosialtjenester. På bakgrunn av de nye EU-reglene ba Nærings- og fiskeridepartementet professor Sejersted om å gjøre en rettslig vurdering av om unntaket for de ideelle aktørene kunne videreføres. Regjeringen har nå mottatt vurderingen fra Sejersted som er helt klar: unntaket kan ikke videreføres når det nye anskaffelsesdirektivet skal gjennomføres i norsk rett.

Sejersted mener likevel at det fortsatt vil være et visst handlingsrom for å ivareta hensynet til de ideelle aktørene ved offentlige innkjøp. Han peker særlig på at de nye EU-reglene for kjøp av helse- og sosialtjenester er mer fleksible enn de generelle. Det bør derfor være mulig å utforme norske regler for kjøp av slike tjenester slik at eksisterende ideelle organisasjoner med god erfaring og kompetanse bør kunne stå sterkt i fremtidige konkurranser.

Sejersted peker også på at det finnes andre måter å legge til rette for at ideelle organisasjoner skal kunne fortsette å være viktige tilbydere av helse- og sosialtjenester. Men dette må da skje på andre måter enn gjennom tildeling av kontrakt mot betaling i et marked der også andre private leverandører skal kunne delta. For eksempel gjennom tildeling av offentlig støtte.

- De ideelle organisasjonene har høy kompetanse, gode fagmiljøer og andre positive særtrekk som gjør dem til viktige samarbeidspartnere for regjeringen. Jeg vil jobbe for at de ideelle organisasjonene fortsatt skal ha en sterk stilling og gode rammevilkår som leverandører av helse- og sosialtjenester i Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

Les hele rapporten her