Historisk arkiv

Ønsker innspill om havbruksfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Invitasjon til innspill om havbruksfond for fordeling av vederlag for konsesjoner til oppdrett av laks

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker innspill på hvordan havbruksfondet som skal fordele vederlaget fra kapasitetsendringer i oppdrettsnæringen bør innrettes, jf. Innst. 361 S (2014–2015).

Hensikten med fondet er å fordele vederlaget ved å sikre en rimelig fordeling av inntektene til alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Departementet ønsker innspill fra alle interesserte om hva som er tjenlige fordelingsnøkler mv. for å ivareta dette målet.

Alle innspill vurderes i det videre arbeidet med utformingen av havbruksfondet. Regjeringen vil utarbeide et forslag som sendes på høring ved en senere anledning.

Innspill bes sendes til postmottak@nfd.dep.no eller til Nærings- og fiskeridepartementet, Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo innen tirsdag 20. oktober.