Historisk arkiv

Oppdatert rapport om produksjonsområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Havforskningsinstituttet har lagt til vurderinger av avgrensninger ut mot åpent hav og innover mot fjordene og mulige geografiske unntak. Det er også gjennomført ytterligere modellkjøringer for å teste effekten av flere lokaliteter med dagens struktur samt en totalt løsrevet geografisk struktur.

Inndeling av kysten i produksjonsområder er et ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen om forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett som ble vedtatt av Stortinget før sommeren.

Rapporten fra Havforskningsinstituttet er levert på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Havforskningsinstituttets hovedanbefaling innebærer en inndeling av kysten i 11 produksjonsområder. I rapporten presenteres detaljerte kartutsnitt av de ulike områdene. Instituttet presenterer også flere mulige modifikasjoner av sin anbefaling. I tillegg til hovedanbefalingen har Havforskningsinstituttet utarbeidet to alternative forslag til inndeling av kysten, et alternativ med 8 produksjonsområder og et med 20 produksjonsområder. Få områder innebærer mindre transport av lus over grensene, men innebærer samtidig at noen av områdene blir svært store og kan romme delområder med svært ulik lusesituasjon. Mange områder innebærer betydelig utveksling av lus over flere av grensene, blant annet på Vestlandet og deler av Trøndelag.

Havforskningsinstituttet leverte i november en første versjon av rapporten. Etter en tilleggsbestilling fra departementet har denne nå blitt oppdatert. Departementet legger opp til videre kontakt med berørte parter før forslag til produksjonsområder sendes ut på offentlig høring på nyåret.

Rapport - Forslag til produksjonsområder i norsk lakse og ørretoppdrett