Historisk arkiv

Regjeringen setter ned nytt utvalg:

Nyheter
Regjeringen setter ned nytt utvalg:

Vil forenkle aksjeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Et nytt utvalg skal gå gjennom aksjeloven. Målet er en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter.

- Vi ønsker at bedriftene skal bruke mest mulig av tiden sin på å skape verdier. Derfor ønsker vi å gjøre aksjeloven enklere, sier næringsminister Monica Mæland.

Et nytt ekspertutvalg skal gjennomgå aksjelovgivningen. I tillegg til å evaluere endringer som ble gjort i 2013, skal utvalget se på nye, mulige forenklinger.

- Vi har fått flere innspill fra næringslivet og andre om at det er rom for flere endringer. De fleste aksjeselskaper er små, både i antall ansatte og eiere. Dette bør loven gjenspeile, sier Mæland.

Om lag 77 prosent av aksjeselskaper har fire eller færre ansatte. 93 prosent har fire eiere eller færre.

Utvalget skal blant annet vurdere følgende forslag:

  • Kravene til oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale ved fusjon, fisjon og avvikling bør reduseres.
  • Kravene til at revisor skal bekrefte en rekke forhold (særattestasjoner) bør oppheves eller endres.
  • Bedre muligheter for bruk av elektroniske løsninger.
  • Om grensen for å velge bort revisjon bør heves, og om også konserner skal kunne velge å ikke ha revisjon.

I 2013 ble det gjort flere forenklinger i aksjeloven. Det ble blant annet billigere og enklere å stifte aksjeselskap. I tillegg ble det gjort endringer i reglene om generalforsamling. Det nye utvalget skal undersøke hvilken effekt disse og andre forenklinger har hatt for næringslivet.

Ekspertutvalget skal ledes av professor og instituttleder Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI. I tillegg består utvalget av:

  • Juridisk direktør Cecilie Ask i Finanstilsynet.
  • Partner Finn Kinserdal i Ernst & Young.
  • Professor Eirik Gaard Kristiansen ved Norges Handelshøyskole.
  • Partner Elisabet Ekberg i KPMG.

Mandatet for utvalget finner du her.