Forsiden

Historisk arkiv

Positiv til emisjonsfullmakt i SAS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

SAS innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å be om styrefullmakt til å kunne gjennomføre en rettet emisjon.

Staten er positiv til å gi en fullmakt, men ønsker ikke selv å delta i en eventuell emisjon. Ved å ikke delta i en eventuell emisjon, vil statens eierandel i SAS reduseres fra dagens 11,5 prosent.

- Vi er positive til at selskapet ønsker å ha fleksibilitet til å kunne hente inn ny egenkapital for å styrke sin finansielle posisjon, men vi har vært klare på at selskapet vil være tjent med andre eiere enn den norske stat og ønsker derfor ikke å delta i en eventuell emisjon, sier næringsminister Monica Mæland. 

Den endelige og formelle beslutningen om hvordan den norske stat vil stemme tas først på generalforsamlingen 3. november.

- Det er styret i SAS som er ansvarlig for å tilrettelegge og gjennomføre en eventuell emisjon, og vi legger til grunn at en eventuell transaksjon skjer til akseptable og markedsmessige vilkår, sier Mæland.

Utvanning av statens eierandel er innenfor eksisterende fullmakt fra Stortinget.

Fakta

  • En emisjon innebærer at man øker aksjekapitalen i et selskap. Dette skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i selskapet.
  • I dag eier Sverige 17,2 prosent, Norge 11,5 prosent og Danmark 14,2 prosent av de ordinære aksjene i SAS (til sammen 42,9 prosent).