Historisk arkiv

Endringer i aksjelovene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Flere av endringene trer i kraft 1. januar og 1. mars 2019.

- Regjeringen fortsetter å kutte næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler. Det viktigste vi som regjering kan gjøre, er ofte rett og slett å ikke stå i veien. Vi skal forenkle hverdagen til bedriftene og gjøre det lettere for dem å gjøre jobben sin, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det blir enklere og billigere å avvikle aksjeselskaper

Fra 1. januar 2019 trenger ikke aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, lenger å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 fjernes også kravene til at slike aksjeselskaper må revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

Sittende styre skal stå for avviklingen

Innspill fra næringslivet tyder på at det er vanlig praksis å velge det sittende styret som avviklingsstyre. Fra 1. mars 2019 skal ansvaret for å avvikle aksjeselskaper høre under styret. Endringen innebærer å fjerne avviklingsstyret som eget selskapsorgan. Samme endring vil også gjelde for allmennaksjeselskaper.

Forenklinger i vedtektene

I dag må aksjeselskaper angi forretningskommunen i vedtektene. Dette kravet fjernes fra 1. mars 2019. Endringen er en vesentlig forenkling blant annet ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger. Hensynet til å finne frem til selskapet er ivaretatt gjennom plikten til å registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret.

Endringer i reglene om mellombalanser (trer i kraft senere)

Stortinget har også vedtatt en rekke endringer i aksjelovens og allmennaksjelovens regler om mellombalanser. Endringene omfatter:

  • Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.
  • Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Det må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret før disse endringene kan tre i kraft. Det må også fastsettes forskriftsbestemmelser med regler om blant annet innsending til Regnskapsregisteret og om innsyn i mellombalansene.

Nærings- og fiskeridepartementet vil sende utkast til forskriftsbestemmelser på offentlig høring.

Supplerende opplysninger (for spesielt interesserte)

Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2019:

  • aksjeloven § 3-5 annet ledd, § 6-14 første ledd nytt annet punktum, § 6-15 første ledd, 12-6 nr. 5 og § 16-5 tredje ledd
  • allmennaksjeloven § 6-7 første ledd første punktum, § 6-15 første ledd og § 12-6 nr. 5

Følgende endringer trer i kraft 1. mars 2019:

  • aksjeloven § 2-2 første ledd, §§ 16-2 til 16-14, med unntak for § 16-5 tredje ledd som trer i kraft 1. januar 2019
  • allmennaksjeloven §§ 16-2 til 16-14
  • foretaksregisterloven § 3-1 første ledd nr. 3.