Historisk arkiv

Skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nesten 840.000 arbeidstakere i Norge jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte. Over 95 % av alle norske virksomheter har mellom 1 og 50 ansatte. Derfor er det viktig at regjeringens næringspolitikk treffer disse bedriftene. Regjeringen skal legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.

- Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv. Den jobben de gjør hver dag, er med på å sikre arbeidsplasser og et bærekraftig velferdssamfunn. Det viktigste vi som regjering kan gjøre, er ofte rett og slett å ikke stå i veien. Vi skal forenkle hverdagen til bedriftene og gjøre det lettere for dem å gjøre jobben sin, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil ha en slutt på at bedrifter må levere den samme informasjon til det offentlige flere ganger Det blir et av tiltakene strategien skal se på. Det vil spare både det offentlige og næringslivet for tid og penger. Regjeringen fortsetter å redusere næringslivets administrative kostnader. Målet er å forenkle for ytterligere 10 milliarder kroner innen utløpet av 2021. Mesteparten av dette er det de små og mellomstore bedriftene som får glede av. Forenkling treffer disse godt fordi de har få ansatte og dermed færre ressurser enn store bedrifter til å utføre oppgaver som ligger utenfor bedriftens kjernevirksomhet.

–Vi skal ikke belaste bedriftene med overflødige rapporteringskrav. Regjeringens mål at ingen skal måtte levere den samme opplysningen til det offentlige mer enn én gang. Det vil kunne spare det offentlige og næringslivet for store summer som vi heller kan bruke på felles velferd, sier næringsministeren.

Det er viktig å sikre at disse bedriftene har rammevilkår som legger til rette, både for flere arbeidsplasser, mer verdiskaping, mer innovasjon og økt eksport.

 -Vi er godt i gang med gjennomgangen av det bedriftsrettede virkemiddelapparatet, og nå skal vi finne ut om disse ordningene også treffer de små og mellomstore bedriftene, sier næringsministeren.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk til Festmagasinet Standard
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk til Festmagasinet Standard dagene før Halloween. Med sju ansatte er de en liten bedrift som må følge de samme reglene for innrapportering til det offentlige som store selskaper. Foto: NFD

4 problemstillinger strategien skal svare på:

-Kompetanse – små bedrifter er avhengige av at det utdannes/videreutdannes arbeidskraft som har riktig kompetanse, den kompetansen som etterspørres av næringslivet. 

-Rapportering/dialog med myndigheter/tilsyn - hvordan skal vi ivareta myndighetenes behov for kontroll samtidig som vi sikrer at næringsdrivende kan bruke mest mulig av tiden sin på å skape verdier og arbeidsplasser? Gjennom innføringen av bare en gang-prinsippet – blant annet.

-Kapital – det er alltid ønskelig at lønnsomme prosjekter får finansiering og gjennomføres, og kapitaltilgangen i Norge er jevnt over god. 

-Kunder – det offentlige er en viktig kunde og det er viktig at små og mellomstore bedrifter kan være med og tilby når det offentlige etterspør.