Historisk arkiv

Virkninger av krav til samfunnshensyn i offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny utredning anbefaler hvordan nye samfunnshensyn bør ivaretas i praksis for sikre mest mulig effektiv bruk av offentlige penger.

Det offentlige må ivareta mange hensyn i sine anskaffelser. Innkjøpene skal bidra til mest mulig effektiv ressursbruk, men også bidra til å bekjempe alvorlige samfunnsutfordringer som blant annet klimagassutslipp, miljøbelastninger og arbeidslivskriminalitet.

 

Utredningen viser at slike krav i offentlige innkjøp kan være et bidrag til å nå de aktuelle målene. Blant annet at krav til miljø- og klimahensyn kan føre til redusert miljøbelastning og klimagassutslipp, og at krav til bruk av lærlinger kan bidra positivt til antall lærlingplasser i offentlige kontrakter.

 

Utredningen viser samtidig at kostnaden ved å stille denne type krav i offentlige ansikaffelser kan være høy sammenlignet med en del alternative tiltak. En særlig utfordring ved innføringen av nye samfunnshensyn er at de kompliserer anskaffelsesprosessen, og fordrer at oppdragsgivere og leverandører må skaffe seg bredere kompetanse og kapasitet. 

 

- Det er bra at rapporten viser at krav til samfunnshensyn har positive virkninger. Det er imidlertid nødvendig å vurdere nærmere hvordan slike krav kan ivaretas på en mest mulig effektiv måte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). 

 

Bakgrunnen for utredningen er at regjeringen vil legge frem en ny melding til Stortinget om offentlige anskaffelser. Stortingsmeldingen skal omtale hvordan nye krav om samfunnshensyn best kan ivaretas innenfor rammen av en helhetlig offentlig anskaffelsespolitikk.

 

Utredningen vurderer særlig virkningene av å stille krav om miljø- og klimahensyn og lønns-, arbeids- og skatteforhold i offentlige anskaffelser. Den ser også på virkningene av krav om bruk av lærlinger og menneskerettigheter og produksjonsforhold.

 

Rapporten er skrevet av Oslo Economics på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Du kan lese hele rapporten her (PDF - 2,8MB)