Historisk arkiv

Aksjeeiere skal få økt innflytelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring et forslag til hvordan aksjonærrettighetsdirektivet kan gjennomføres i norsk rett.

– Formålet med direktivet er å styrke aksjeeiernes innflytelse i selskapene og gi enklere regler og mindre byråkrati, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Styrkingen består blant annet i:

  • Å sikre at aksjeeiere får nødvendig informasjon fra selskapene, enten direkte fra selskapet eller via mellommenn. Formålet er å gi aksjeeierne bedre mulighet til å utøve sine rettigheter.
  • Å gi aksjeeiere større mulighet å påvirke lønnen til ledende ansatte i selskapet.
  • Å gi aksjeeiere innflytelse og sikre mer åpenhet om avtaler som blir inngått mellom selskapet og noen som står selskapet nært, slik som styremedlemmer og daglig leder.

– Engasjerte aksjeeiere kan blant annet bidra til at selskapene tenker mer langsiktig, sier næringsministeren. 

Departementet foreslår også å myke opp reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10, som gjelder mulighetene et selskap har til å gi lån og stille sikkerhet for oppkjøp av aksjer i selskapet.

Forslaget innebærer endringer i følgende lover:

  • aksjeloven
  • allmennaksjeloven
  • regnskapsloven
  • finansforetaksloven
  • verdipapirfondloven
  • lov om forvaltning av alternative investeringsfond
  • verdipapirhandelloven