Historisk arkiv

Første rapport om Hjelmeng-utvalget klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Oslo Economics har levert første delrapport om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tiltakene som Hjelmeng-utvalget foreslo i 2018.

Kartleggingen viser at den økonomiske aktiviteten som skjer i offentlig sektor i hovedsak er småaktiviteter som har beskjeden omsetning. Økonomisk aktivitet er i denne sammenheng varer og tjenester som selges i et marked. 

- Rapporten bekrefter det jeg hele tiden har sagt. Økonomisk aktivitet i offentlig sektor er svært begrenset og det er lite som tilsier at det kommer store endringer. Fra norsk side er det viktig at en eventuell ny regulering ikke går lenger enn det som er helt nødvendig. Det må også gi samfunnsøkonomiske gevinster, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Det er fortsatt slik at viktige velferdsoppgaver i det offentlige som for eksempel SFO, skole, kulturskole, barnehage, sykehjem og kommunale svømmehaller ikke skal behandles som aktører i et kommersielt marked. Dette er helt vanlige velferdstjenester i norske kommuner. Det har aldri vært aktuelt med et nytt og kompliserende regelverk for disse, sier Røe Isaksen.

- Det er viktig å understreke at spørsmålet i denne saken ikke er hvorvidt tjenester skal drives av kommunen eller av private aktører. Det er opp til kommunestyret å bestemme. Spørsmålene har blitt reist om tjenester som selges av det offentlige, men i et helt vanlig kommersielt marked.

I juni 2016 satte regjeringen ned den eksterne arbeidsgruppen Hjelmeng-utvalget. Utvalget skulle se på konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet. Det ble gjort fordi ESA i 2015 og 2016 åpnet sak mot Norge, fordi de mente offentlige aktører fikk en fordel når de konkurrerte med private aktører på det samme markedet, og at det kunne være i strid med EØS-avtalen.

Utvalget skulle også foreslå egne tiltak. I januar 2018 leverte de rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» til næringsministeren. 

Utvalget ble satt ned fordi regjeringen blant annet ønsket å se på hvilke tiltak Norge kan sette i gang for å sikre like konkurransevilkår, når det offentlige og private driver virksomhet i samme marked.

Regjeringen ønsket deretter en ny analyse av konsekvensene av tiltakene foreslått i Hjelmeng-utvalget, før de vurderer tiltakene utvalget foreslår. Det er Oslo Economics som nå har levert denne rapporten i begynnelsen av oktober 2019, og som har  kartlagt omfanget av økonomisk aktivitet i offentlig sektor.

I rapporten er det ikke vurdert om den økonomiske aktiviteten faller inn under reglene for statsstøtte. Mange av aktivitetene som er funnet, vil ikke påvirke samhandelen i EØS eller vil på andre måter ikke være omfattet av statsstøttereglene. Flere av de hyppige aktivitetene med høy omsetning vil også allerede være regulert for å sikre overholdelse av regelverket, for eksempel tannhelse- og avfallssektoren.

Sosial- og velferdstjenester nevnes ikke i denne rapporten, fordi det ikke regnes som økonomisk aktivitet i statsstøtteretten, og er derfor ikke tema i den pågående ESA-saken.

Regjeringen vil avvente den endelige rapporten før det blir tatt en avgjørelse for hvordan den pågående ESA-saken best skal løses på norsk side.