Forsiden

Historisk arkiv

Utredning om lønns- og arbeidsvilkår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning som vurderer mulighetene til å kreve lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk kontinentalsokkel.

Det er Wikborg Rein Advokatfirma og Oslo Economics som har stått for utredningen. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har inngått i en referansegruppe som er konsultert under arbeidet.

– Jeg vil takke utrederen for et omfattende og grundig arbeid, og referansegruppen som har bidratt med innspill, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utredningen viser at konsekvensene av å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår er usikre. Sysselsettingen av norske sjøfolk vil kunne øke noe, men økte kostnader vil på lengre sikt kunne føre til redusert lønnsomhet for rederiene og tapte arbeidsplasser. Det vil kunne bli ulønnsomt å utvinne marginale petroleumsfunn på norsk sokkel, og ha negative konsekvenser for den maritime klyngen om offshorerederier velger å anløpe norsk sokkel fra utenlandske havner.

Gjennomgangen viser at Norge har relativt vide muligheter til å regulere lønns- og arbeidsvilkår for skip som går i kystfart, men at det for skip som omfattes av EØS-avtalen må være proporsjonale krav som ikke uforholdsmessig begrenser tjenestefriheten. På sokkelen vurderes mulighetene til å stille krav som mer begrenset. Det vises fortrinnsvis til at Norge som sokkelstat kan stille krav til rettighetshavere, om at skip som skal levere tjenester må ha norske lønns- og arbeidsvilkår.

Utredningen består av tre deler:

  • Utredning av juridisk handlingsrom for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel
  • Utredning av hva som er aktuelle virkemidler for å stille slike krav
  • Drøfting av samfunnsøkonomiske og handelspolitiske konsekvenser.

Utredningen blir sendt på høring.