Historisk arkiv

300 millioner til omstilling i reiselivsnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Omstillingsordningen for reiselivet videreføres og utvides. Nå åpner regjeringen for en ny søknadsrunde for omstillingsprosjekter, der rammen er utvidet til 300 millioner kroner. I denne runden kan også nyetablerte bedrifter og messe- og konferansearrangører få støtte.

-Regjeringen ønsker å bidra til omstilling i reiselivsnæringen. Gjennom denne ordningen kan reiselivsnæringen søke om støtte til å gjennomføre utviklings- og omstillingstiltak. Vi skal ha en bærekraftig reiselivsnæring også etter pandemien, og denne omstillingen kan gi reiselivsbedriftene flere ben å stå på og gi bedriftene mulighet til å beholde arbeidsplasser. Jeg håper derfor at mange benytter seg av muligheten, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen utvides

Reiselivsnæringen er fortsatt sterkt berørt av smitteverntiltakene i forbindelse med koronapandemien. Bortfall av kunder og inntekter har gitt en ekstraordinær situasjon. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene, som ofte er tett knyttet opp mot reiselivsvirksomhet. Denne nye søknadsrunden åpner for at også nyetablerte virksomheter kan søke om tilskudd. Pengene skal blant annet brukes til å tilpasse reiselivsprodukter til andre kundegrupper.

-Vi har fått gode tilbakemeldinger på ordningen. I første søknadsrunde var det mange bedrifter fra hele landet som leverte gode søknader. Det ble det søkt om ca 660 millioner kroner fordelt på fire hundre prosjekter. Det viser at dette er noe som er liv laga, sier næringsministeren.

Ordningen er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent de to siste hele månedene før søknadstidspunktet. Ordningen skal gi bedriftene bedre likviditet slik at de kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

Startskuddet går nå for en ny søknadsrunde med frist 20. desember 2020. Vi forventer at tilsagn til prosjekter vil gis tidlig i 2021. Mer informasjon om søknadsprosessen finnes på Innovasjon Norges nettsider.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent ordningen, og det tas forbehold om Stortingets vedtak om endringer i ordningen før vedtak kan gjøres og midler kan utbetales.

Mer om ordningen:

Hvem kan søke?

 • Virksomheter som har mer enn 30 prosent omsetningsfall de to siste hele månedene (gjennomsnitt) før søknadstidspunktet sammenlignet med samme periode året før.
 • Nyetablerte foretak som er i kommersialiseringsfasen må dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent de to siste hele månedene (gjennomsnitt) før søknadstidspunktet, sammenlignet med januar og februar 2020 (gjennomsnitt).
 • Bedrifter innenfor følgende næringsgrupper: overnatting (NACE 55), attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93), formidling, (NACE 79), utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet, transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)), kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3), impresariovirksomhet (NACE 74.903) og servering (NACE 56), hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet.

Hva slags prosjekter kan det søkes om støtte til?

 • Kostnader knyttet til planlagte omstillingsprosjekter vil utgjøre grunnlaget for tilskuddet.
 • Tilskuddsordningen skal gi tilgang til likviditet for selskaper i reiselivsnæringen,samt  messe- og konferansearrangører,slik at de kan gjennomføre omstillingsprosjekter for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Ordningen kan også støtte prosjekter som innebærer omstilling bort fra reiselivsnæringen til andre næringer der ressursene utnyttes bedre.
 • Tilskuddet rettes mot omstilling av eksisterende bedrifter og ikke generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer. Ordningen skal skaffe likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som reiselivsbedriftene ikke vil kunne gjennomføre uten støtte. Allerede påløpte kostnader kan ikke støttes.
 • Prosjektperioden for omstillingsprosjektene skal ha en maksimal varighet ut 2021. Kostnader forbundet med smitteverntiltak kan dekkes til og med september 2021.
 • Støtten skal utmåles ut fra kvaliteten og effekten av tiltakene og hvor mye støtte Innovasjon Norge mener er nødvendig for å utløse gjennomføring av tiltakene.
 • Inntil 80 prosent av godkjente kostnader kan dekkes av tilskuddet. Det er en differensiering av støttegrad mellom små og mellomstore bedrifter og store bedrifter: 
  • Inntil 80 prosent for små og mellomstore bedrifter
  • Inntil 70 prosent for store bedrifter

Hvilke typer kostnader kan støttes?

 • personalkostnader for den tid og det omfang de benyttes i prosjektrelatert aktivitet;
 • kostnader for materielle og immaterielle aktiva som er nødvendig for prosjektgjennomføring; Denne kostnadsposten kan utgjøre maksimalt 20 prosent.
 • kostnader for utvikling, testing og/eller implementering av nye produkter eller tjenester;
 • kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester;
 • kostnader for prosjektrelatert materiell, varer og utstyr;
 • kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -informasjon

Hvor stort beløp kan det søkes om?

 • Maksimalt støttebeløp er EUR 800 000, fratrukket annen støtte som er gitt i henhold til statsstøtteregelverket "Temporary Framework". Innovasjon Norge kan fastsette at maksimalt beløp i tilskudd per virksomhet normalt ikke skal overstige 5 mill. NOK per foretak/konsern, for å nå flere virksomheter.

Forholdet til andre støtteordninger

 • Støtte fra andre støtteordninger kan kumuleres med denne ordningen dersom de ikke går til de samme støtteberettigede kostnadene.

Hvem forvalter ordningen?

 • Innovasjon Norge er tilskuddsforvalter og administrerer ordningen.
 • Innovasjon Norge skal avgjøre hvilke virksomheter som blir tildelt midler basert på følgende kriterier: at målsettingen for tiltaket er innenfor formålet for ordningen, at prosjektet er kostnadseffektivt, og at bedriften har gjennomføringsevne, herunder kapasitet, kapital og kompetanse. Støtten skal gå til de bedrifter som etter Innovasjon Norges vurdering er mest levedyktige, i lys av at utfordringene for reiselivsnæringen trolig blir langvarige og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringen.
 • Søknadsfristen til Innovasjon Norge er 20. desember 2020.