Historisk arkiv

Forhandlinger om ny internasjonal eksportfinansieringsavtale satt på vent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

De tekniske forhandlingene om en ny eksportfinansieringsavtale i International Working Group on Export Credits (IWG) er inntil videre satt på vent. Dialogen fortsetter på politisk nivå.

Dette kommer frem i en felles uttalelse som er signert statssekretærer fra Australia, Brasil, Canada, EU, Japan, Sør-Korea, New Zealand, Sveits, Tyrkia, USA og Norge.

– Vi skulle ønske at vi hadde kommet lenger, men er åpne for å gjenoppta de tekniske forhandlingene etter hvert om det blir aktuelt. Arbeidet er viktig for Norge og norsk næringsliv, da en ny avtale vil ha innvirkning på statens tilbud av eksportfinansiering, både i Norge og i våre viktigste konkurrentland, sier statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem.

Formålet med den internasjonale reguleringen er å sikre at konkurranse mellom eksportører er basert på pris og kvalitet på de varene/tjenestene som eksporteres, og ikke på den offentlige finansieringen som tilbys. I tillegg skal den bidra til å begrense subsidiekonkurranse mellom land.

Fakta

  • IWG ble dannet etter initiativ fra USA og Kina i 2012, og har vært et aktivt forum siden den gang. Forumet har hatt som formål å enes om et nytt sett med regler for langsiktig eksportfinansiering fra staten.

  • I Norge er det Eksportkreditt Norge AS (Eksportkreditt) og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) som utgjør det statlige eksportfinansieringstilbudet. Eksportkreditt gir lån til kjøpere av norsk eksport og GIEK garanterer for at lånet blir betalt tilbake.

  • Langsiktig eksportfinansiering fra staten reguleres i dag av OECD-avtalen "Arrangement on Officially Supported Export Credits" (Arrangement), som består av en hovedavtale og flere sektoravtaler. Det er bestemmelser om blant annet maksimal nedbetalingstid, rentesatser og garantipremier. Avtalen er en såkalt "gentleman´s agreement" mellom Australia, Canada, EU, Japan, New Zealand, Norge, Sveits, Sør Korea, Tyrkia og USA. I tillegg er Brasil medlem av en av sektoravtalene.

  • IWG har inkludert flere land enn de som deltar i dagens avtale som blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Nærings- og fiskeridepartementet har ledet det internasjonale arbeidet for Norge, i nært samarbeid med Eksportkreditt Norge og GIEK.