Historisk arkiv

Regjeringen med avklaring av støtteordning for reiselivsnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

For fire uker siden foreslo regjeringen en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Nå kommer detaljene om hvordan ordningen blir og hvem som dekkes av den.

- Reiselivsnæringen står foran en tøff vinter, og det er stort behov for hjelp og forutsigbarhet. Ser vi næringslivet under ett, er vi nå i en fase hvor akutte krisepakker og nødhjelp er nedtrappet. Reiselivsbransjen har fortsatt behov for støtte, og vi har derfor vært i tett dialog med partene for å finne tiltak som kan stimulere og hjelpe bedriftene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen vil bidra til at aktiviteten holdes i gang i reiselivsnæringen i hele landet. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall som løp ut august 2020, og er en forlengelse av tiltak rettet mot reiselivsbedrifter.

- Målet er å hindre at ellers levedyktige reiselivsbedrifter går konkurs, å trygge arbeidsplasser, og gi næringen tid og rom til å tilpasse seg situasjonen, sier næringsministeren. 

Ordningen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.

Artikkelen fortsetter etter bildet. 

Næringsminister Iselin Nybø
Foto: NFDNærmere om ordningen:

Hvem vil få penger fra ordningen?

Ordningen vil omfatte:

 • Overnattingsbransjen
 • Serveringsbransjen
 • Alpinanlegg
 • Event-, messe- og konferansearrangørene
 • Museer, fornøyelses- og opplevelsesparker
 • Formidlingsbransjen
 • Passasjertransport med buss og båt
 • Groundhandling og bakketjenester
 • Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr

Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntekten kommer fra  næringsvirksomhet som er ment omfattet av ordningen, uavhengig av hvilken næringskode bedriften er registrert med.  Se komplett liste med næringskoder (NACE) nederst i denne saken.  Kompensasjonsordningen omfatter også Svalbard.

Når gjelder ordningen fra- og til?

Ordningen gjelder for perioden 1. september – 31. desember 2020. Utbetalingen vil skje som en engangsutbetaling i 2021.

Hvem skal administrere ordningen?

Departementet foreslår at Brønnøysundregistrene skal være tilskuddsmyndighet, med hovedansvaret for forvaltning av ordningen. Brønnøysundregistrenes ansvar omfatter blant annet veiledning, behandling av søknader om støtte, vedtak, registrering av vedtak, utbetaling og tilbakebetaling av tilskudd, oppfølging og kontroll. Nærings- og fiskeridepartementet vil være klageinstans.

Brønnøysundregistrene må også sørge for utvikling og drift av digitale tjenester som er nødvendige for å forvalte tilskuddsordningen.

Hva er kravet for å få penger?

Tilskuddet beregnes på samme på måte som i den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet. Det vil si at kompensasjonen utgjør selskapets faste, uunngåelige kostnader, justert for selskapets omsetningsfall og deretter for en justeringsfaktor.

For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer. I den generelle kompensasjonsordningen var for næringslivet tilsvarende terskel 30 prosent. Ved å øke terskelen noe vil ordningen i større grad målrettes mot bedriftene som er hardest rammet.

Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens omsetning. Slike ordninger kan omfatte blant annet støtteordninger for kultursektoren og midler som tildeles av Innovasjon Norge. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvordan omsetning og omsetningsfall skal fastsettes, og dette vil fremgå tydelig i søknadsportalen.

Tilskuddet for selskap som opplever omsetningsfall på 40 prosent eller mer beregnes ut fra uunngåelige faste kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor. Dette tilsvarer beregningsmodellen i den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet. Det vil ikke lenger være egenandel for å søke på ordningen.

Regjeringen har besluttet å videreføre støttenivået fra august, det vil si at justeringsfaktoren forblir 0,5 ut 2020. Dette gjenspeiler at situasjonen fremdeles er utfordrende for reiselivsnæringen, og at smitteverntiltakene og reiserådene har blitt mer langvarige enn man trodde i vår.

Tilskudd gjennom ordningen vil begrenses oppad til 10 mill. kroner per foretak/konsern per måned.

Hva skjer med dem som faller utenfor ordningen, men likevel jobber med reiseliv?

Regjeringen vil også foreslå en søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som ikke er inkludert i kompensasjonsordningen. Ordningen vil ha en ramme på 100 mill. kroner.

Denne ordningen skal gjelde for småbedrifter som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019.

Dette kan f.eks. være butikker som er helt avhengige av turister, som for eksempel turistbutikker, eller de som leverer mat og bakevarer til hotellene.

Ordningen vil gjelde for følgende næringskoder: 

 • Overnattingsbransjen (NACE 55.101, 55.102, 55.201, 55.202, 55.300, 55.301, 55.302, 55.900)
 • Serveringsbransjen (NACE 56101, 56102, 56210, 56290, 56301, 56309)
 • Formidlingsbransjen (NACE 79.110, 79.120, 79.901, 79.902, 79.903, 79.909)
 • Event, messe- og konferansearrangører (NACE 74.903, 82.300, 90.020)
 • Passasjertransport med buss/rutebil og båt (NACE 49391, 49392, 49393, 50101, 50102, 50109, 50300)
 • Groundhandling og bakketjenester (NACE 52.230)
 • Museer (NACE 91.021, 91.022, 91.023, 91.029, 91.030)
 • Alpinanlegg, fornøyelses- og opplevelsesparker (NACE 91.040, 93.110, 93.210, 93.291, 93.292, 93.299)
 • Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr (NACE 77.110, 77.210)

Hvor kan min bedrift søke støtte?

Søknadsportalen www.kompensasjonsordning.no  vil åpne i januar 2021, og det tas sikte på utbetalinger så raskt som mulig etter det i januar. Bedriftene anbefales å starte forberedelsene allerede nå. Da vil det gå fortere å få pengene utbetalt. Les mer

Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.

Ordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene.