Historisk arkiv

Reiselivsnæringen tror på innhenting i 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Mens reiselivet og varehandelen ser lys i enden av tunnelen, er utsiktene mørkere for deler av industrien. Det viser ferske rapporter fra Menon Economics og Oslo Economics.

Den siste måneden har Menon Economics og Oslo Economics undersøkt hvordan koronakrisen har slått ut på norsk reiseliv, varehandel og industri. Rapportene slår fast at reiselivsnæringen så langt er hardest rammet, med et massivt fall i omsetning og permitteringer i de fleste bedrifter. Det kommer også frem at smittevernstiltak og nedstengning har hatt svært negative konsekvenser for store deler av varehandelen.

- Krisen har slått hardt ut på disse næringene, så det er positivt at mange bedrifter nå skimter lys i enden av tunnelen. Det viktigste vi kan bidra med nå, er tiltak som stimulerer til gjenåpning og økt drift, slik at bedriftene kan øke kundegrunnlaget og inntjeningen mest mulig. Det gjør vi blant annet ved å innføre lønnstilskudd, som gjør det lettere å ta folk tilbake i jobb, og styrke kommunale næringsfond som skal bidra til å avhjelpe bedrifter lokalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Begge rapportene konkluderer med at aktiviteten innenfor reiselivsnæringen trolig kan normaliseres i løpet av 2021. Dette gjelder også for varehandelen, der flertallet av bedriftene venter å nå normalt aktivitetsnivå allerede seks måneder etter gjenåpning av samfunnet, ifølge Oslo Economics.

Verre for industrien

Mens store deler av norsk næringsliv er i ferd med å legge det verste bak seg, har industrien hittil vært mindre påvirket av koronasituasjonen. Ifølge rapporten fra Oslo Economics har om lag halvparten av industribedriftene opplevd omsetningsfall så langt, men i mindre omfang enn i andre næringer. Dette skyldes i hovedsak at industrinæringene arbeider med investeringsprosjekter med lang tidshorisont. Ifølge Menon vil situasjonen i industrien derfor kunne forverres i tiden fremover, når effekten av utsatte investeringsplaner og svekket kjøpekraft i resten av økonomien slår inn.

- Det er veldig viktig at industrien holder hjulene i gang, og vi følger utviklingen i denne næringen tett. I den siste krisepakken for næringslivet, foreslår vi flere tiltak som vil stimulere aktiviteten i industrien, sier næringsministeren.

Mest usikkert for bedrifter med utenlandsk aktivitet

Et fellestrekk for de tre næringene er at sektorer og bedrifter som er rettet mot internasjonale markeder og kundegrupper rammes hardt. Rapportene viser at virksomheter med aktivitet og/eller kunder i utlandet vil bruke lenger tid på å komme tilbake til normalt aktivitetsnivå enn bedrifter rettet mot det nasjonale markedet.

- Dette skyldes reiserestriksjonene mot utlandet, men også usikkerhet rundt utviklingen i internasjonal økonomi. Mange land vil få en større økonomisk smell enn Norge, sier Nybø.

Bakgrunn

  • Oslo Economics og Menon Economics har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet to uavhengige rapporter om konsekvensene av koronasituasjonen for tre deler av norsk næringsliv – industri, varehandel og reiseliv.
  • Menons rapport Covid19-situasjonens konsekvenser for industri, varehandel og reiseliv analyserer situasjonen og fremtidsutsiktene for de tre næringene ut fra næringsstruktur, særtrekk og historiske data.
  • Rapporten til Oslo Economics Konsekvenser av covid-19-situasjonen for tre sektorer i norsk næringsliv er basert på en spørreundersøkelse utført blant 502 bedrifter i månedskiftet april/mai. Av bedriftene i undersøkelsen tilhørte 172 industri, 224 varehandel, og 106 reiseliv.