Historisk arkiv

Tiltaksplan for å hindre smitteutbrudd under vinterfisket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har nå fått på plass flere tiltak som skal sørge for en god og trygg avvikling av neste års vinterfiske.

  – Det aller viktigste er å overholde smittevernreglene. Samtidig innfører regjeringen flere tiltak som vil bidra til at vinterfisket kan bli gjennomført på en god og trygg måte. Det er også gledelig at flere sjømatbedrifter nå blir kontaktet av nordmenn som melder seg til tjeneste og ønsker å jobbe under vinterfisket, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Tiltaksplan skal møte utfordringene

Justis- og beredskapsdepartementet har laget en tiltaksplan for å møte utfordringene med smittevern før og under vinterfisket. Torsdag møtte justisministeren, fiskeri- og sjømatministeren og helse- og omsorgsministeren fylkesmannen i Nordland, berørte kommuner, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og representanter for sjømat- og fiskerinæringen, for å diskutere utfordringene som kan oppstå. Det vil bli arrangert flere samvirkekonferanser på nasjonalt og regionalt nivå for å diskutere tiltakene og utfordringer som oppstår underveis.

  – Politiet vil også bruke mer ressurser på å følge med på etterlevelsen av smittevernbestemmelsene. Brudd på reglene om innreisekarantene kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I tillegg har myndighetene bedt arbeidsledige om å melde seg til tjeneste under vinterfisket. Flere sjømatbedrifter har de siste dagene blitt kontaktet av arbeidsledige nordmenn som ønsker å jobbe under årets vinterfiske.

Aktuelle tiltak:

 • Styrket grensekontroll i Nordland
 • Samarbeid mellom grensekontrollen og karantenehotellene
 • Nytt digitalt innreiseregistreringssystem
 • Egenerklæring for personer som skal i innreisekarantene
 • Økt kapasitet på karantenehotellene
 • Regelmessige samvirkekonferanse på nasjonale og regionalt nivå med fylkesmenn, politiet, DSB, helsedirektoratet, arbeidstilsynet, Mattilsynet
 • Støtte til kommunenes testkapasitet
 • Informasjon på SMS til utenlandske mobiltelefoner og andre kommunikasjonstiltak
 • Fiskeri- og sjømatnæringen kartlegger eget behov for sesongarbeidere og deler informasjonen med kommunene som kan dimensjonere egen kapasitet
 • Fiskeri- og sjømatnæringen oppfordres til å inngå arbeidskontrakter med utenlandske sesongarbeidere før innreise til Norge
 • Fiskeri- og sjømatnæringen oppfordres til å bruke norsk arbeidskraft til vinterfisket
 • Involvering og samarbeid med andre relevante aktører som Arbeidstilsynet og Mattilsynet