Historisk arkiv

Nyheter

Fiskeri- og sjømatministeren møtte nystartede Ungdommens Fiskarlag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ungdommens Fiskarlag ble etablert i mars i år. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen hadde mandag sitt første møte med dem. Temaet for møtet var blant annet rekrutteringen til fiskeryrket.

– Det er viktig for meg å lytte til alle deler av næringen. Og ekstra viktig er det å lytte til de unge, de som er framtiden til næringen. Innspillene jeg fikk, deres perspektiver og tanker, tar jeg med meg videre. Å sikre rekrutteringen til fiskeryrket er viktig, og jeg synes derfor det er flott at ungdommen selv engasjerer seg i dette spørsmålet, sier Ingebrigtsen.  

Ungdommens Fiskarlag ble stiftet våren 2021, men startet som en Facebook-side. På møtet med fiskeri- og sjømatministeren deltok Vegar Skagen Danielsen (19), Sander Nicolai Pedersen (20) og Bent Lie Jacobsen (17) som står bak nyetableringen. Tilgang på lærlingeplasser, rekrutteringskvoter, og kostnadene de unge møter i startfasen av en fiskerkarriere ble drøftet med statsråden.

– Fiskerinæringen skal være en attraktiv næringsvei for ungdom, og regjeringen er opptatt av at det skal være mulig for ungdommer å etablere seg som fiskere uten betydelige kostnader. I denne næringen skal det være mulig å jobbe seg opp. Jeg håper Ungdommens Fiskarlag i årene som kommer vil gi oss gode innspill som kan utvikle næringen og gjøre det enda mer attraktivt å være ung fisker, sier Ingebrigtsen.

Fakta om rekruttering til fiskeyrket:

  • I åpen gruppe er det fra og med 2021 avsatt fire tonn torsk til fiskere under 30 år.
  • Fra 2022 legges det opp til at fiskere under 30 år i åpen gruppe skal kunne søke om rekrutteringskvote, som skal gi et kvotetillegg opp mot 80 prosent av et tilsvarende fartøys kvote i lukket gruppe i en periode på 5 år. Det legges opp til at det skal kunne tildeles inntil 5 slike rekrutteringskvoter årlig.
  • Et annet viktig rekrutteringsverktøy er ungdomsfiskeordningen. Denne ordningen for ungdom mellom 12 og 25 år har hatt en økende popularitet de siste ti årene. Ungdomsfiskeordningen er styrket med å avsette 30 tonn kongekrabbe for 2021.
  • I tillegg avsettes kvoter til skolekvoteordning og lærlingekvoteordning. Her kan videregående skoler med undervisningsopplegg i fiske og fangst kan det tildeles skolekvoter, og fiskefartøy som har lærlinger om bord kan tildeles lærlingekvoter.